Akademik Türkoloji Dergileri Listesi » İsa SARI


Acta Orientalia


Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi

Arış
Dergisi

ASOBİD
(Amasya Üni.)

ASOS
Journal

Atatürk Üniversitesi
Türkoloji Dergisi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Bilge Dergisi
(AKM Başkanlığı)


Bilig
Türk Dünyası SBD


Belgü
Dergisi


Central Asian Studies


Çukurova Üniversitesi Türkoloji Arş. Dergisi


Dede Korkut TDEA Dergisi


Dil Araştırmaları Dergisi


Dilbilim Araştırmaları Dergisi


Diyalektolog Ağız Arş. Dergisi


E-Dil Dil ve Edebiyat Dergisi


Erdem
Dergisi


EÜ Sosyal Bil. Enst. Dergisi


EÜ Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi


EÜ TDE Araştırmaları Dergisi


FÜ Sosyal Bilimler Dergisi


Gazi Akademik Bakış


GÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi


Hikmet Dergisi


Humanitas
Dergisi


HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi


HÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi


HÜ SBE Dergisi


HÜ Yabancı Dil Olarak Türkçe


Int. Journal of Language Academy


IJLET
Journal


İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi


Journal of Near Eastern Studies


Journal of Old Turkic Studies


Journal of the Royal Asiatic Society


Kebikeç
Dergisi


Kesit Akademi Dergisi


Kök Araştırmaları Dergisi


Littera
Turca


Millî Folklor
Dergisi


Modern Asian Studies


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

MÜ Dil ve Edebiyat Dergisi


MÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi


Orientalia Suecana (Uppsala)


Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi


RumeliDE Dil ve Edebiyat Arş. Dergisi


Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi


Sibirya Araştırmaları Dergisi


Sosyal Araştırmalar Dergisi

Söylem
Filoloji Dergisi


Tehlikedeki Diller Dergisi


Uluslararası TEKE Dergisi


Journal of the Royal Asiatic Society


TÖMER Dil Dergisi (Ankara)


Turkic Languages (Harrassowitz)


Turkish
Studies


Turkophone (Türkçe Konuş. Ak. Der.)


Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi


Türk Dil Kurumu TDAY Belleten


Türk Dilleri Araştırmaları


Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi


Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi


Türkiyat Mecmuası (İstanbul)


TÜRKLAD
(Türk Lehçe Araştırmaları)


Türk Kültürünü Araştırma Ens. Der.


Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî


Türklük Bilimi Araştırmaları


Türkologiya
Jurnalı


Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi


Türk Tarih Kurumu Belleten


Türük
Dergisi


Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Zeitschrift für die Welt der Türken