ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • GÖKÇİMEN, Ahmet (2011), Başlangıçtan Bağımsızlığa Kadar Türkmen Romanı, Erzurum: Fenomen Yayıncılık.
 • GOVŞUDOV, Ata (2009), Ferman, Çeviren: Salim ÇONOĞLU, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.
 • GÜLENSOY, Tuncer - Paki KÜÇÜKER-Ebulfez Kulı AMANOĞLU (2009), Nahçıvan Ağzı, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2002), Kırgız Türkçesi Grameri-I., Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • GÜLENSOY, Tuncer - Burul SAGANBAYEVA (2002), Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi/Türkiye Türkçesi-Kırgız Türkçesi Sözlüğü, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • GÜNER DİLEK, Figen (2017), Kumandı Türkleri Dil-Kültür, Ankara: Yayınevi.
 • GÜNGÖRDÜ, Erol (1998), Kırgız, Kazak, Karakalpak Türkçelerinde Fiil (basılmamış doktora tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜRSOY NASKALİ, Emine - Muvaffak DURANLI (1999), Altayca - Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜRSOY NASKALİ, Emine - Almagül İSİNA-Erdal ŞAHİN-Viktor BUTANAYEV (2007), Hakasça - Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, Ankara: TDK Yayınları.
 • İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, Ankara: TDK Yayınları.
 • İMANOV, Akeş (1990), Kırgız Tili, Frunze: Mektep Basması.
 • JOHANSON, Lars (1998), The Turkic Languages, Londra: Routledge.
 • KANOĞLU, İbrahim (1999), Azerbaycan Dialektoloji Lüğeti I. Cilt. A-L, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARA, Mehmet (1998), Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARA, Mehmet (2001), Türkmence (Giriş - Gramer - Metinler - Sözlükler), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARA, Mehmet - 0 (2004), Türkmen Türkçesi - Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü, İstanbul: Çağlar Yayınları.
 • KARA, Mehmet (2012), Türkmen Türkçesi Grameri, İstanbul: Etkileşim Yayınları.
 • KARAKOÇ, Birsel (2005), Das finite Verbalsystem im Nogaischen, Wiesbaden: Harrassowitz.
 • KARAÖRS, M. Metin (2005), Türk Lehçelerinde Karşılaştırmalı Şekil ve Cümle Bilgisi (Cümle Tahlilleri), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KASAPOĞLU ÇENGEL, Hülya (2005), Kırgız Türkçesi Grameri -Ses ve Şekil Bilgisi-, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAŞGARLI MAHMUD (2007), Divanü Lugati't-Türk'ten Seçmeler, Hazırlayan: Ersin TERES, İstanbul: Antik Yayınları.
 • KEMİKLİ, Bilal (2000), Sun'ullâh-ı Gaybî Dîvânı İnceleme - Metin, İstanbul: MEB Yayınları.
 • KERİMOV, İm (1981), Qumuq Tini Quyurlu Grammatikası, Maxaçqala: Daguçpedgiz.
 • KİA, Mehrad (2013), Osmanlı İmparatorluğu'nda Gündelik Hayat, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • KIRBAÇ, Selçuk (2012), Kırım-Tatar Atasözleri, İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • KİRİŞÇİOĞLU, Fatih (1994), Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara.
 • KOÇ, Kenan - Ayabek BAYNİZOV (2003), Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KOÇ, Nurettin (2002), İslamlıktan Önce Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • KOICHI, Ali - Ganjelu HANEDA (1979), Tabrizi Vocabulary an Azeri-Turkish Dialect in Iran, Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa.
 • KOMİSYON (2007), Türk Lehçeleri Grameri, Editör: Ahmet Bican ERCİLASUN, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KOMİSYON (2010), Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Hazırlayan: Mustafa ARGUNŞAH-Adem TERZİ-Abdullah DURKUN, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORAŞ, Hikmet (2009), Özbek Şairi Rauf Parfi, Konya: Kömen Yayınevi.
 • KRUEGER, John R. (1961), Chuvash Manual, Bloomington: Indiana University Press.
 • MEHMET, Gülsün (2012), Çinghai Salarcasının Tasviri Grameri, Ankara: Kurgan Edebiyat.
 • MOLLA NEFES (2010), Bu Mekana Gelmişim, Hazırlayan: Ramiz ASKER, Editör: Ali ŞAMİL, Bakü: Min Bir Mahnı.
 • MOLLA NEFES (2010), Seçilmiş Eserleri, Çeviren: Ramiz ASKER, Editör: Ali ŞAMİL, Bakü: Min Bir Mahnı.
 • MORAN, Berna (2008), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1: Ahmet Mithat'tan A. H. Tanpınar'a, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • MÜLLER, Friedrich W. K. (1931), Uigurica I-IV, Berlin.
 • NECİP, Emir Necipoviç (2008), Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • OLCAY, Selahattin (1995), Doğu Trakya Yerli Ağzı (İnceleme - Derleme - Dizin), Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖNER, Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZKAN, Nevzat (1996), Gagavuz Türkçesi Grameri: Giriş-Ses Billgisi-Şekil Bilgisi-Cümle-Sözlük-Metin Örnekleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZKAN, Nevzat (2017), Gagauz Edebiyatı, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • ÖZTOPÇU, Kurtuluş - Zhoumagaly ABUOV vd. (1996), Dictionary of the Turkic Languages, Londra: Routledge.
 • ÖZTÜRK, Rıdvan (1997), Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Rıdvan (1994), Yeni Uygur Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
 • PEKACAR, Çetin (1995), Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağzı (basılmamış doktora tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • RIZAYEV, Anar (2005), Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı, Hazırlayan: Arif ACALOĞLU, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • RONA-TAS, A. (1978), An Introduction to the Chuvash Language, Budapeşte.

 • Sayfa No:  1 2 3


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.