ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • BARUTÇU ÖZÖNDER, F. Sema (1998), Abidarim kıınlıg koşavarti şastirtakı çinkirtü yörüglerning kingürüsi'nde Üç İtigsizler, Ankara: TDK Yayınları.
 • BARUTÇU ÖZÖNDER, F. Sema (1998), Üç İtigsizler Giriş - Metin - Tercüme - Notlar İndeks, Ankara: TDK Yayınları.
 • BAŞER, Sait (1990), Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • BEK, Kemal (2001), Metin İncelemeleriyle Sözlü Yazın Dönemi'nden Tanzimat Dönemi'ne Eski Türk Yazını, İstanbul: Donkişot Yayınları.
 • BERTA, Arpad (2002), Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, Çeviren: Nurettin DEMİR, Emine YILMAZ, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • BİLGİN, Azmi (1996), Nazmü'l - Hilafiyyat Tercümesi (Giriş - Dil Özellikleri - Metin - İndeks), Ankara: TDK Yayınları.
 • BOROVKOV, A. K. (1961), Bada'i al-Lugat, Moskova.
 • BOROVKOV, A. K. (2002), Orta Asya'da Bulunmuş Kur'an Tefsiririnin Söz Varlığı (XII-XIII. Yüzyıllar), Çeviren: Ebülfez AMANOĞLU-Halil İbrahim USTA, Ankara: TDK Yayınları.
 • BOZ, Erdoğan (1996), Yusuf Hakiki, Hakiki Divanı (Kısmî Çevriyazılı Metin, Dil İncelemesi, Dizin), Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • BOZKAPLAN, Ş. A. (1989), Abdi Musa, Camasbnâme, Dil Özellikleri, Metin, Söz Dizini, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • BROCKELMANN, Carl (1954), Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, Leiden.
 • BROCKELMANN, Carl (1928), Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmud el-Kasgaris Divan Lugat'at-Türk, Budepest-Leipzig: Bibliotheca Orientalis Hungarica.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1984), Türk Dili Tarihi I, II, İstanbul: Enderun Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1968), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1938), Uygur Sözlüğü I-III, İstanbul.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1931), Abû-Hayyâm: Kitâp al-İdrâk li-lisân al-Atrâk, İstanbul.
 • ÇAĞATAY, Saadet (1978), Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, Ankara.
 • ÇAĞIRAN, Önder (1992), Ahmed-i Dâ'î, Tıbb-ı Nebevî (Metin, Dil Özellikleri, Dizin), Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • CANPOLAT, Musfata (1982), Ömer Bin Mezid: Mecmû'atü'n-Nezâ'ir, Ankara: TDK Yayınları.
 • CANPOLAT, Mustafa (1995), Mecmu'atü'n-Nezâir, Ankara: TDK Yayınları.
 • CEMİLOĞLU, İsmet (1994), 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerine Sentaks İncelemesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • CLAUSON, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish, Oxford: Oxford University.
 • CLAUSON, Sir Gerard (1962), Turkish and Mongolian Studies, Londra.
 • CLAUSON, Sir Gerar (1960), Sanglax, A Persian Guide to the Turkish Language, Londra.
 • COURTEILLE, Pavet de (1870), Dictionnaire turk-oriental, Paris.
 • CUMBUR, Müjgan (1952), Gülşehri ve Mantıku't-Tayrı, Ankara: DTCF Yayınları.
 • CÜVEYNÎ, Alaaddin Ata Melik (1988), Tarih-i Cihan Güşa I, Çeviren: Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • DANKOFF, Robert - James (1982), Mahmud Al-Kâşgarî, Compendium of Turkic Dialect (Divan Lugat at-Turk), Çeviren: KELLY, Harvard: Harvard University Printing Office.
 • DANKOFF, Robert (1983), Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for Princes, Chicago-Londra.
 • DENY, Jean (1921), Grammaire de la Langue Turque (dialecte osmanlı), Paris.
 • DENY, Jean (1941), Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Çeviren: Ali Ulvi ELÖVE, İstanbul: Maarif Vekaleti Yayınları.
 • DEVELİ, Hayati (1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Ankara: TDK Yayınları.
 • DEVELİ, Hayati (1998), 18. yy İstanbul'a Dair Risale-i Garibe, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • DEVELLİOĞLU, Ferit (1982), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
 • DİLAÇAR, Agop (1962), Devlet Dili Olarak Türkçe, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLAÇAR, Agop (1988), Kutadgu Bilig İncelemesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLÇİN, Cem (1991), Mesud bin Ahmed: Süheyl ü Nev-Bahâr, Ankara: AKM Yayınları.
 • DİLÇİN, Dehri (1946), Yusuf ve Zeliha, İstanbul: TSK Yayınları.
 • DOĞAN, İsmail (2002), Doğu Avrupa'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, Ankara: TDK Yayınları.
 • DOĞAN, İsmail (2000), Kafkasya'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, Ankara: TDK Yayınları.
 • DONNER, Otto (2005), Fin Atlası Orhun Yazıtlarının 1980 Yılındaki İlk Çözümü, Çeviren: Metin SİRMAN-Yaşar Sabit DALBAŞAR, İstanbul: Töre Yayın Grubu.
 • DONNER, Otto (1896), Sur l'origine de l'alphabet Turc du Nord de l'Asie, Helsingfors: Journal de la Societe Finno-ougrienne Im.
 • DUMAN, Musa (1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • DUMAN, Musa (2012), Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eserleri Kutadgu Bilig Bildirileri, Ankara: TDK Yayınları.
 • DURKIN-MEISTERERNST-Abdurishid YAKUP (Ed.), D. (2013), Die Erforschung des Tocharischen und die alttürkische Maitrisimit, Turnhout: Brepols.
 • EBÜLGAZİ BAHADIR HAN (1974), Türklerin Soy Kütüğü (Şecere-i Terâkime), Hazırlayan: Muharrem ERGİN, İstanbul: Terüman 1001 Temel Eser.
 • ECKMANN, Janos (1995), Nehcü'l-Feradis, Hazırlayan: Semih Tezcan, Hamza Zülfikâr, Ankara: TDK Yayınları.
 • ECKMANN, Janos (1966), Chagatay Manual, Bloomington: Indiana University Publications.
 • ECKMANN, Janos (1988), Çağatayca El Kitabı, Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • ECKMANN, Janos (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara: TDK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.