ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÖNLER, Zafer (1990), Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa): Müntahab-ı Şifâ I Giriş-Metin, Ankara.
 • ÖNLER, Zafer (2000), Revnak-ı Bustan, Ankara: TDK Yayınları.
 • ORKUN, Hüseyin Namık (1936), Eski Türk Yazıtları I, İstanbul: TDK Yayınları.
 • ORKUN, Hüseyin Namık (1938), Eski Türk Yazıtları II, İstanbul: TDK Yayınları.
 • ORKUN, Hüseyin Namık (1940), Eski Türk Yazıtları III, İstanbul: TDK Yayınları.
 • ÖTEMİŞ HACI (2009), Cengizname, Hazırlayan: Tuncer GÜLENSOY, Ankara: Kültür Ajans.
 • ÖZDEN, Hilmi (2007), Kutadgu Bilig'de Ahlak Kavramı ve Tıp Etiğine Etkisi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • ÖZKAN, Mustafa (1993), Gülistan Tercümesi Giriş-Metin-İnceleme-Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZKAN, Nevzat (2002), Türk Dilinin Yurtları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZKAN, Musfata (1993), Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs: Gülistan Tercümesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZKAN, Mustafa (2000), Tarih İçinde Türk Dili, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • ÖZKAN, Mustafa (2000), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • ÖZKAN, Mustafa (1990), Cilaü'l- Kulub (Giriş - İnceleme - Metin - Sözlük), İstanbul: İstanbul Üni. Edb. Fak. Yayınları.
 • ÖZKAN, Mustafa - Hatice TÖREN (2009), Osmanlı Türkçesi I, İstanbul: 3F Yayınları.
 • ÖZÖN, Mustafa Nihat (1956), Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • ÖZTOPÇU, Kurtuluş (1989), Munyatu'l-Ghuzat, A 14th-Century Mamluk-Kipchak Military Treatise, Cambridge: Cambridge University Press.
 • ÖZYETGİN, A. Melek (2001), Ebû Hayyân-Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrak-Fiil: Tarihî Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Detdnemesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZYETGİN, A. Melek (1996), Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Uslup İncelemesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • PAÇACIOĞLU, Burhan (1999), VIII-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • PEHLİVAN, Gürol - M. Veysi DÖRTBUDAK-Bülent BAYRAM (2006), Osmanlı Taşrasında Kadın Şair Mevlevi Olmak: Tevhide Hanım ve Divanı, Manisa: Manisa Belediyesi.
 • PELLIOT, Paul (1995), Uygur Yazısıyla Yazılmış Oğuz Han Destanı Üzerine, Ankara: TDK Yayınları.
 • PERİNÇEK, Doğu (2012), OG'dan Oğur'a: Devletin Oluşması Sürecinin Türkçedeki İzleri, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • POPPE, Nicholas Jr. (1994), Altay Dillerinin Karılaştırmalı Grameri, 1. Kısım-Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Çeviren: Zeki Kaymaz, İstanbul.
 • PRICE, Mathew (2008), Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
 • Recep, TOPARLI - M. Sadi ÇÖGENLİ-H. Nevzat YANIK (1992), El-Kavânînü'l-Külliye li-Zabti'l-Lügati't-Türkiyye, Ankara: TDK Yayınları.
 • RÓNA-TAS, András (2013), Türkolojiye Giriş, Çeviren: İsa SARI, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • ŞAHİN, Hatice (2003), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ŞAHİN, M. Ü. (1994), Mu'min bin Mukbil, Miftâhu'n-Nûr ve Hazâ'inüs-Sürûr, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • SALEBÎ (2013), Kısas-ı Enbiya, Hazırlayan: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR-Murat KÜÇÜK, Ankara: TDK Yayınları.
 • SCHÖNİG, Claus (2013), Ker(g)äk - zur Biographie eines erfolgreichen Etymons, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • SELİMOĞLU, Selim (2012), İlk Edebi Eserimiz Kutadgu Bilig: Mutluluk Bilgisi, İstanbul: İkinci Adam.
 • ŞENÖDEYİCİ, Özer (2013), Osmanlı Türkçesi Seçme Metinler, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • SERTKAYA, Osman Fikr (2006), Dede Korkut Kitabı'nın Dresden Nüshasının 'Giriş' Bölümü (Metnin Transkripsiyonu ve Açıklama Notları), İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • SEV, Gürsel (2007), Tarihi Türk Lehçelerinde Hal Ekleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ (1881), Lûgat-ı Çağatay ve Türkî-i Osmanî, İstanbul.
 • ŞEYHÜLİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ (1999), Lehcetü'l-Lûgat, Ankara: TDK Yayınları.
 • ŞÜKÜRLÜ, Alisa (1993), Gadim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü.
 • SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA (2006), İlm-i Sarf-ı Türki, Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara: TDK Yayınları.
 • TABRİZLİ, Ahmad Şövki (2015), Türkçe Divan, Hazırlayan: Firuz REFAHİ ALEMDARİ, Tahran: Firuzan.
 • TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları.
 • TEKİN, Talat (1988), Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları.
 • TEKİN, Talat (1997), Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara: Simurg Yayınları.
 • TEKİN, Talat (1975), Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • TEKİN, Talat (1993), Hunların Dili, Almuta: Doruk Yayınları.
 • TEKİN, Şinasi (1976), Uygurca Metinler II Maytrısimit, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • TEKİN, Talat (1998), Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası, Ankara: TDK Yayınları.
 • TEKİN, Arslan (1998), Şirvanlı Mahmûd: Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (Dil Özellikleri - Metin - Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • TEKİN, Şinasi (1993), Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar (Ses İşiten İlâh), Ankara: TDK Yayınları.
 • TEKİN, Talat (2004), Makaleler II - Tarihi Türk Yazı Dilleri, Ankara: Öncü Kitabevi.
 • TEKİN, Talat (2004), Irk Bitig Eski Uygurca Fal Kitabı, Editör: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR, Ankara: Öncü Kitabevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.