ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÜSTÜN, Zeynep (2008), Selected Parts Of Kutadgu Bilig, Çeviren: Havva ASLAN, İstanbul: Profil Yayıncılık.
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (1998), Dede Korkut Destanları ve Cümleden Büyük Birlikler, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (2016), Kutbed-Din İzniki Mukaddime, Bursa: Sentez Yayınları.
 • VAMBERY, Herrmann (1867), Cagataische Sprachstudien, Leipzig.
 • YASTI, Mehmet (2011), Esrârü'l-'Ârifîn (Giriş-İmla-Metin-Gramatikal Dizin, Konya: Aybil.
 • YAVUZ, Orhan - Bekir DİREKCİ-Mevlüt GÜLMEZ-Mehmet YASTI-Hidayet DUYAR (2014), Muhibbî Dîvânı (Bölge Yazma Eserler Nüshası), Konya: Palet Yayınları.
 • YAVUZ, Orhan - Mevlüt GÜLMEZ (2015), Manzum İlk Ashâb-ı Kehf Kıssası, Konya: Palet Yayınları.
 • YILDIZ, Osman (2008), Şeyyad Hamza:Yusuf u Zeliha, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YILDIZ, O. (1993), Cemâlî-i Karamanî, Miftâhu'l-Ferec (Metin, Dil Özellikleri, Dizin), Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • YÜCE, Nuri (1993), Mukaddimetü'l-Edeb - Hvarizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası Giriş-Dil Özellikleri-Metin-İndeks, Ankara: TDK Yayınları.
 • YÜKSEL, Ahmet Nuri (2006), Kutadgu Bilig Mutluluk Veren Bilgi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • YUSUF HAS HACİB (1987), Kutadgu Bilig I Metin, Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT, Ankara: TDK Yayınları.
 • YUSUF HAS HACİB (1959), Kutadgu Bilig II Tercüme, Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT, Ankara: TTK Yayınları.
 • YUSUF HAS HACİB (1979), Kutadgu Bilig III İndeks, Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT, Editör: Kemal ERASLAN-Osman Fikri SERTKAYA-Nuri YÜCE, İstanbul: TKAE Yayınları.
 • YUSUF HAS HACİB (2006), Kutadgu Bilig, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.