ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • EBÜ'L-HAYR-İ RUMÎ (1990), Saltuknâme, Hazırlayan: Şükrü Haluk AKALIN, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • EBU'L-LEYS SEMERKANDÎ (1965), Tezkiretü'l-Evliya (TERCÜMESİ), Hazırlayan: Selâhattin OLCAY, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • EDİRNELİ BÂDÎ EFENDİ (2004), Armağan: Divan Şiirinde Atasözleri ve Deyimler=Armağan: Proverbs and Idioms in the Classical Ottoman Poetry, Hazırlayan: Süreyya Ali BEYZADEOĞLU-Müberra GÜRGENDERELİ-Fatih GÜNAY, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • EDİRNELİ NAZMÎ (2004), Pend-nâme-i Nazmî, Hazırlayan: Kudret Altun, Kayseri: Laçin Yayınları.
 • ELÇİN, Şükrü (1998), Gevherî Divanı: İnceleme-Metin-Dizin-Bibliyografya, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ELGİN, Necati (1959), Selim III (İlhamî), Konya: Yıldız Basımevi.
 • ELİAÇIK, Muhittin (1992), Bosna-Hersek ile İlgili Arşiv Belgeleri: 1516-1919, Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 • ELİAÇIK, Muhittin (2004), Tayyarzade Ata Divanı, Ankara: Bilge Kitabevi.
 • EMİROĞLU, Özturk - Ewa WAROWICKA (2007), Mevlana-Nasz Pan, Varşova: Drukarnia.
 • ENVERÎ (2003), Düstûrnâme-i Enverî, Hazırlayan: Necdet ÖZTÜRK, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ERASLAN, Kemal (1999), Mevlâna Sekkâkî Divanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERBAY, Erdoğan (1997), Eskiler ve Yeniler: Tanzimat ve Servet-i Fünun Neslinin Divan Edebiyatına Bakışı , Erzurum: Akademik Araştırmalar.
 • ERDAĞI, M. Sadık (2004), Şinasi: Nazım ve Nesirleri, Ankara: Aşiyan Kİtapevi.
 • ERDEM, Sadık (2002), Neylî ve Dîvânı: İnceleme-Tenkitli Metin, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ERDEM, Sadık (1994), Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı: İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ERDEM, Sadık (2001), Subhî-zâde Azîz ve Dîvân'ı: İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • ERDEM, Sadık (2002), İki Bayraklı-zâde Nesîb ve Dîvân'ı: İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük, Isparta: Tuğra Matbaası.
 • ERDEM, Sadık (1986), Mir'ât-ı Mühendis-hâne-i Berrî-i Hümâyûn (İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi), İstanbul: İTÜ Yayınları.
 • ERDEM, Sadık (1988), Sâî Çelebi Tezkiretü'l-bünyân, İstanbul: Binbirdirek Yayınevi.
 • ERDEM, Sadık (2005), Neylî ve Dîvân'ı İnceleme-Tenkitli Metin, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ERDEM, Sadık (1997), Osmanlıca Metinler, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • ERDEM, Sadık (2002), Neyyir ve Dîvân'ı İnceleme-Tenkidli Metin-Sözlük, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • ERDEM, Sadık (2005), Neylî ve Dîvân'ı, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 321.
 • ERDEM, Sadık (2012), Ârif Hikmet ve Tezkire-i Şuarâ'sı, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • ERDEM, Sadık (2012), Yümnî ve Tezkire-i Şuarâ'sı, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • ERDEM, Sadık (2012), Ali Enver Semâ'-hâne-i Edeb, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • ERDEMİR, Avni (1999), Anadolu Sahası Musikişinas Divan Şairleri, Ankara: Türk Sanatı ve Eğitimi Vakfı Yayınları.
 • ERDOĞAN, Abdülkerim - Ahmet KARTAL (1998), Klasik Türk Şiirinde Lale, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERDOĞAN, Kenan (1998), Niyazî-i Mısrî: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı'nın Tenkitli Metni, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERDOĞAN, Mustafa (2003), Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Şiirleri, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • ERDOĞAN, Mustafa (2002), Türk Edebiyatında Muhammes, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ERDOĞAN, Mehtap (2007), Fatîn Dîvânı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ERGİN, Muharrem (1971), Azeri Türkçesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • ERGİN, Muharrem (1980), Kadı Burhanettin Divanı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1935), Baki Divanı-Baki Hayatı ve Şiirleri C. I, İstanbul: Bozkurd Matbaası.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1931), Tanzimat'a Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Nümuneleri, İstanbul: Sühulet Kütüphanesi.
 • ERGUN, Sadettin Nusret - Hüseyin AYAN (2002), Konya Vilayeti Harkiyat ve Harsiyatı, Konya: Konya Valiliği Kültür Müdürlüğü Yayınları.
 • ERGUN, Sadeddin Nüzhet (1936), Âşık Ömer Hayatı ve Şiirleri, İstanbul: Semih Lütfi Matbaası ve Kitabevi.
 • ERİŞEN YAZICI, Gülgûn (2016), Gelibolu Mevlevîhanesi’nden Yetişmiş Bir Şair: Gelibolulu Şâkir Efendi ve Divançesi, İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları.
 • ERKUL, Rasih (2000), Manisalı Birrî Mehmed Dede: Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı, Manisa: Manisa Valiliği Yayınları.
 • EROĞLU, Nuri (2002), Tasavvuf bi't-tarikat (Tasavvufa Dair), Hazırlayan: Mustafa TATCI, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • EROĞLU, Nuri (2002), Dîvânçe-i İlâhiyat, Hazırlayan: Mustafa TATÇI, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • EROL, Erdoğan (1994), Sükkerî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ERSOY, Mehmed Akif (1996), Safahat, Hazırlayan: Cemâl KURNAZ, İstanbul.
 • ERSOYLU, İ. Halil (1989), Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERTAN, Mehmet Emin (2001), Aziz Mahmut Hüdayi, İstanbul: Şule Yayınları.
 • ERTAN, Mehmet Emin (2000), Urfa'nın Kurtuluş Destanı: 11 Nisan 1920, Piyes, Şanlıurfa: Memleket Yayınları.
 • ERTAN, Mehmet Emin (1997), Urfalı Şair Abdi, Şanlıurfa: Şanlıurfa ili Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Yayınları.
 • ERÜNSAL, İsmail (2003), XV-XVI. Asır Bayramî-Melâmîliği'nin Kaynaklarından Abdurrahman el-Askerî'nin Mir'âtü'l-ışk'ı, Ankara: TTK Yayınları.
 • ERZURUMLU DARİR (1994), Kıssa-i Yusuf=Yusuf u Züleyha: İnceleme-Metin-Dizin, Hazırlayan: Leyla KARAHAN, Ankara: TDK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.