ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • BORATAV, Pertev Naili (1956), Anadolu'da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar, İstanbul.
 • BORATAV, Pertev Naili (1958), Zaman Zaman İçinde: Tekerlemeler-Masallar, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • BORATAV, Pertev Naili (1966), Nasreddin Hoca, Ankara: Edebiyatçılar Derneği Yayınları.
 • BORATAV, Pertev Naili (1969), Az Gittik Uz Gittik, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • BORATAV, Pertev Naili (1973), 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • BORATAV, Pertev Naili (1982), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • BORATAV, Pertev Naili (2000), Tekerleme, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
 • BORATAV, Pertev Naili (2001), Masallar Uçar Leyli, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
 • BOYRAZ, Şeref (2003), Türkiye'de Mezar Taşı Sözleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BOYRAZ, Şeref (2006), Fal Kitabı Melhemeler ve Türk Halk Kültürü, İstanbul: Kitabevi.
 • BÜLBÜL, Âşık Kemali (2006), Memleket Diye Diye, Samsun.
 • CAFERZADE, Aziz (1990), Anamın Masalları, İstanbul: TDAV Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Ali - Yunus APAYDIN (2004), Kangallı Aşık İlhami ve Şiirleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇAY, Abdülhaluk (1998), Türk Ergenekon Bayramı, Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1995), Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ÇELİK, Ali (2005), Manilerimiz ve Trabzon Manileri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇELİK ŞAVK, Ülkü (2002), Kırgız Atasözleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • CEMİLOĞLU, Mustafa (1995), Halk Hikâyelerinde Doğum Motifi, Bursa.
 • ÇETİN, İsmet (1997), Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Cenknâmeleri, Ankara.
 • ÇETİN, İsmet (2003), Dursun Fakih, Ankara.
 • ÇINAR, Ali Abbas (1996), Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerinde Araştırmalar İncelemeler, Muğla: Muğla Üniversitesi Matbaası.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul (2000), Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Destan Türü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul (2003), Türk Halk İnançları ve Memoratlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul (1999), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇOBANOĞLU, Özkül (2003), Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul (2003), Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul (2004), Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi başkanlığı Yayınları.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul (2007), Âşık Edebiyatı Geleneği ve İstanbul, İstanbul: 3F Yayınevi.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul (2006), Eminönü Merkezli Âşık Edebiyatı, İstanbul: Eminönü Belediyesi Yayınları.
 • ÇORUHLU, Yaşar (2002), Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • ÇUDOYAKOV, A. İ. (2007), Şor Destanı İncelemeleri, Çeviren: Casteğin TURGUNBAYER, Ankara: TDK Yayınları.
 • CUMBUR, Müjgan (1968), Başakların Sesi, Ankara: Poyraz Reklam Yayınları.
 • CUMBUR, Müjgan (2001), Karacaoğlan: Bütün Şiirleri, İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • DEFNE, Zeki Ömer (1988), Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Edebî Sanatlar Bakımından Bir Araştırma, Ankara: TDK Yayınları.
 • DEMİR, Necati (2004), Danişmend-name, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DEMİR, Necati - Mehmet Dursun ERDEM (2007), Hazret-i Ali Destanı, Ankara: Destan Yayınları.
 • DEMİRCİ, Yusuf Ziya (1938), Anadolu Köylerinin Türkleri, İstanbul.
 • DEMİREL, Hamide (1995), Türk Destanlarında Güzellik, Destan, Masal ve Din Unsurları ile Yabancı Destanlarda Türk Kahramanları, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • DEMİRSOY, Ali (1999), Anılarla, Öykülerle ve Fıkralarla Anadolu, İstanbul: Meteksan A.Ş.
 • DERMAN, Gül (1989), Resimli Taş Baskısı Halk Hikâyeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • DİLÇİN, Cem (1997), Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLÇİN, Dehri (1945), Edebiyatımızda Atasözleri, İstanbul: TDK Yayınları.
 • DİLEK, İbrahim (2002), Altay Destanları I, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLEK, İbrahim (2007), Altay Masalları, Ankara: Alp Yayınevi.
 • DİLEK, İbrahim (2007), Altay Destanları II, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLEK, İbrahim (2007), Altay Destanları III, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLEK, İbrahim (2013), Türk Mitoloji Sözlüğü (Altay-Yakut), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet (1969), Halk Şiirinde Türler, Çeşitli Konular Dizisi 7, Ankara: TDK Yayınları.
 • DRURY, Nevill (1996), Şamanizm, Şamanlığın Öğeleri, Çeviren: E. ŞİMŞEK, İstanbul: Okyanus Yayıncılık.
 • DUYMAZ, Ali (1996), Nevruz Bey Hikâyesi(İnceleme-Metin), Aydın.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.