ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • EVLİYAOĞLU, Sait (1988), Türk Halkbilimi, Ankara.
 • EYÜBOĞLU, Sabahattin (1997), Yunus Emre, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • GARRIYEV, B. A. (2007), Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları, Çeviren: Fikret TÜRKMEN-Muvaffak DURANLI, Ankara: TDK Yayınları.
 • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp (1928), Anadolu Türkleri ve Musiki İstikbalimiz, İstanbul: İstanbul Konservauvarı Yayınları.
 • GENÇOSMAN , Kemal Zeki (1972), Türk Destanları: Bütün Eski ve Yeni Türk Destanları, İstanbul: Hürriyet Yayınları.
 • GERÇEK, Salim Nüzhet (1942), Türk Temâşâsı Meddah Karagöz Orta Oyunu, İstanbul: Kanaat Kitabevi.
 • GIYNAŞ, Kamil Ali (2004), Sıtkı-Gedikler, Ankara: Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayınları.
 • GÖKSU, M. Hasan (1996), Manilerimiz , İstanbul: Say Yayınları.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (1995), Dede Korkut Hikayeleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (1943), Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları, İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki - Pertev Naili BORATAV (1943), Pîr Sultan Abdal, Ankara: A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Halk Edebiyatı Serisi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1973), Yunus Emre Dîvanı, İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1963), Mevlevî Âdâp ve Erkânı, İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1972), Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1968), Mevlânâ Seçme Rubâiler, İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1977), Tasavvuf'tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1983), Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1985), 100 Sorunda Tasavvuf, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1990), Menâkib-ı Haci Bektâş-i Veli "Vilâyetnâme", İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1991), Yunus Emre Divânı ve Risaâletü'n-Nushiye, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1992), Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1992), Alevî Bektâşî Nefesleri, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1997), Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (2000), Tasavvuf, İstanbul: Mileniyum Yayınları.
 • GÖRKEM, İsmail (2000), Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÖRKEM , İsmail (2001), Türk Edebiyatında Ağıtlar, Çukurova Ağıtları İnceleme-Metin, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜLEÇ, Hamdi (2011), Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Kriter.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2008), Akkula, Ankara: Kültür Ajans.
 • GÜNAY, Umay (1999), Türkiye'de Aşık Tarzı Şiir Geleneği Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜNAY, Umay (1975), Elazığ Masalları, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.
 • GÜNAY, Umay (1999), Türkiye'de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜNBULUT, Şükrü (2002), Halk Şiirinde Kadın: Antoloji, İstanbul: Berfin Yayınları.
 • GÜNEY, Eflatun Cem (1958), Âşık Garip, İstanbul.
 • GÜNEY, Eflatun Cem (1959), Halk Şiiri Antolojisi, İstanbul.
 • GÜNEY, Eflatun Cem (1960), Tâhir İle Zühre , İstanbul.
 • GÜNEY, Eflatun Cem (1971), Folklor ve Halk Edebiyatı, İstanbul.
 • GÜNEY, Eflatun Cem (1956), Halk Türküleri, İstanbul: Yeditepe Yayınları.
 • GÜNEY, Eflatun Cem (1997), Masallar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • GÜRSOY NASKALİ, Emine (1995), Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2002), Hacı Bektaş Veli Makalat, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (1981), Kaygusuz Abdal, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (1991), Yunus Emre Dîvanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (1999), Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman - A. TORUN (2003), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • HACI BEKTAŞ VELİ (2004), Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye, Ankara: Güham Yayınevi.
 • HALMAN, Talât Sait (1992), Turkish Legends and Folk Poems, İstanbul: Dost Yayınları.
 • HALMAN, Talât Sait (1993), Turkische Sagen und Volkslyrik, Ankara: Dost Yayınları.
 • HASAN, Hamdi (1997), Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, Ankara: TDK Yayınları.
 • HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine (1994), Kim Uyur Kim Uyanık: Masallar, Ankara: Utku Yayınevi.
 • HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine (1994), Masallar: Cigaramın Üstünde Bir Topal Karınca, Ankara: Doruk Yayımcılık.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.