ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine (1994), Şahmaran: Masallar , Ankara: Doruk Yayımcılık.
 • ILGIN, Ali (2008), Hakas Destanları II: Kara Kuzgun, Ankara: TDK Yayınları.
 • İNAN, Abdülkadir (1985), Manas Destanı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • İNAN, Abdülkadir (1995), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara: TTK Yayınları.
 • İNAYET, Alimcan (2007), Abdülhaluk Uygur ve Şiirleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • İNAYET, Alimcan (2004), Uygur Halk Destanları I, Ankara: TDK Yayınları.
 • KADİRZADE, Kadir İbrahimoğlu (2005), Adetler, İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi, Çeviren: Ahmet DOĞAN, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KALKAN, Emir (1991), XX.Yüzyıl Türk Halk Şairleri Antolojisi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • KARA, Mustafa (1985), Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • KARA, Mehmet (1997), Ata Atacanov'un Şiirleri I-II, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARABAŞ, Sefi (1996), Dede Korkut'ta Renkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • KARABAŞ, Sefi (1999), Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • KARACA, Oktay Selim (2007), Kazak Destanları III, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARACA, Oktay Selim (2009), Kazak Destanları 6, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARAÇALI, Ali (2008), Maraşlı Aşık Behlül Ali, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARADAĞ, Metin (1996), Türk Halkbilimi İncelemeleri, Balıkesir: Alem Basım Yayın.
 • KARADAĞ, Metin (1996), Türk Halk Şiiri: Tarihçe, Temel Bilgiler, Örnekler, Halk Edebiyat Dizisi 3, Balıkesir: Bakiesir Akademi Dergisi Yayınları.
 • KARADAĞ, Metin (1999), Türk Edebiyat Anlatı Türleri, Ankara: Ürün Yayınları.
 • KARADAĞ, Metin (1995), Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Balıkesir.
 • KARADAĞ, Nurhan (1978), Köy Seyirlik Oyunları, Ankara.
 • KARADAĞ, Metin (2007), Kıbrıs Türk Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Kaynakçası, Ankara: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayını.
 • KARADAVUT, Zekeriya (2002), Köroğlu'nun Ortaya Çıkışı, Türk Dünyasındaki Varyantlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Kırgızistan-Bişkek: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları.
 • Karadavut, Zekeriya (2013), Kırım Tatar Folkloru, Konya: Kömen Yayınları.
 • KARAER, Mustafa Necati (2008), Karacaoğlan: Hayatı ve Bütün Şiirleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KARAER, Mustafa Necati (1985), Kerem İle Aslı, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KARAER, Necati (1988), Karacaoğlan, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • KARASOY, Yakup - Orhan YAVUZ (2009), Âşık Ömer Divanından Seçmeler , Konya: Soflonline Yayınları.
 • KASAPOĞLU ÇENGEL, Hülya (2000), Abdurrahim Ötkür’ün Şiirleri, İnceleme-Metin-Aktarma, İstanbul: MEB Yayınları.
 • KAYA, Mustafa (2004), Türk'ün Destanı : Hakanname, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAYA, Doğan (1999), Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAYA, Doğan (2007), Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAYA, Doğan (1993), Mahmut İle Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • KAYA, Doğan (1990), Şairnâmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • KAYA, Doğan (2000), Âşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Kitabevi.
 • KAYA, Doğan - M. Z. KOZ (2000), Halk Hikâyeleri, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • KAYGILI, Osman Cemal (1973), İstanbul'da Semâi Kahveleri ve Meydan Şairleri, İstanbul.
 • KAYHAN, Şükrü (2005), Manas Destanının Tarihi Tabakaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAZMAZ, Süleyman (1950), Köy Tiyatrosu, Ankara: Halkevleri Yayın.
 • KİRİŞÇİOĞLU, Fatih (2007), Saha Türklerinin Atasözleri, -İnceleme-Metin-, Ankara.
 • KİRİŞÇİOĞLU, Fatih - vd. (1996), Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri, Ankara.
 • KIRZIOĞLU, M. Fahrettin (2000), Dede Korukut Oğuznâmeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • KOCA, Turgut (1990), Bektâşi Nefesleri ve Şahirleri(13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar), İstanbul: Maarif Kitaphanesi.
 • KOCATÜRK, Vasfı Mahir (1963), Saz Şairleri Antolojisi Başlangıcından Bugüne Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Örnekleri, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • KOCATÜRK, Vasfı Mahir (1968), Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara.
 • KÖKSAL, Hasan (2003), Battal Gazi Destanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÖKSAL, Hasan (1984), Battalnâmeler Tip ve Motif Yapısı, Ankara.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2003), Diriözler Armağanı: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatıra Kitabı, Hazırlayan: Ahmet Naci BAYKOCA, Ankara.
 • KÖKSAL, M. Fatih - Özer ŞENÖDEYİCİ (2008), Evran (3 Perdelik Manzum Piyes), Ankara: Ahi Evran Üni. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi.
 • KÖKTÜRK, Şahin (2007), Cönklerden Bir Cönk: Amasya Cönkü, İstanbul: E Yazı Yayınevi.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1929), XVII. Asır Saz Şairlerinden Gevherî, İstanbul.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.