ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • Elgün, Abdullah Çağrı (2005), Akkışla ve Yöresi Ağızları, Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • EMRE, Ahmet Cevat (1943), Türkçede İsim Temelleri, İstanbul: TDK Yayınları.
 • EMRE, Ahmet Cevat (1945), Türk Dilbilgisi: Türkçenin Bugünkü ve Geçmişteki Gelişmeleri Üzerine Gramer Denemesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (1989), Cahit Sıtkı Tarancı Evime ve Nihal'e Mektuplar, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1993), Dilde Birlik, Ankara: Ecdad Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1977), Bugünkü Türk Alfabeleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1983), Kars İli Ağızları Ses Bilgisi, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • EREN, Hasan (1989), Türkçe Sözlük 1, 2, Ankara: TDK Yayınları.
 • EREN, Hasan - Hamza ZÜLFİKAR (1985), Anayasa Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • EREN, M. Emin (1997), Zonguldak - Bartın - Karabük İlleri Ağızları, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERGİN, Muharrem (1993), Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, Ankara: Bayrak Basım Yayın Tanıtım.
 • EROL, Ertan - Ali IŞIK (2012), İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dil Bilgisi, Ankara: Pelikan.
 • ERSOY, Feyzi (2017), Türkiye Türkçesinde Kelime Tahlilleri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • ERSOYLU, İ. Halil (1999), Nutuk Üzerinde İncelemeler, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERTEN, Münir (1994), Diyarbakır Ağzı İnceleme Metinler Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • GEMALMAZ, Efrasiyap (1995), Erzurum İli Ağızları I (İnceleme - Metin - Sözlük ve Dizinler), Ankara: TDK Yayınları.
 • GEMALMAZ, Efrasiyap (1995), Erzurum İli Ağızları II (İnceleme - Metin - Sözlük ve Dizinler), Ankara: TDK Yayınları.
 • GEMALMAZ, Efrasiyap (1995), Erzurum İli Ağızları III (İnceleme - Metinler - Sözlük ve Dizinler), Ankara: TDK Yayınları.
 • GENCAN, Tahir Nejat (1967), Dilbilgisi, İstanbul: Kanaat Yayınları.
 • GÖKDAYI, Hürriyet (2012), Türkçede Kalıp Sözler, İstanbul: Kriter Yayınları.
 • GÖKNEL, Yüksek (1974), Modern Türkçe Dilbilgisi, İzmir: Esen Kitap ve Kırtasiye Evi.
 • GÖZ, İlyas (2003), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2000), Türkçe El Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (1992), Türkçe Dersleri, Ankara.
 • GÜLENSOY, Tuncer - Ahmet BURAN (1994), Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (1988), Kütahya ve Yöresi Ağızları. (İnceleme, Metinler, Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (1995), Türkçe Yer Adları Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2007), Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü Etimolojik Sözlük Denemesi I (A-N) II (O-Z), Ankara: TDK Yayınları.
 • Gülensoy, Tuncer - Ercan ALKAYA (2000), Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (1986), Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2000), Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • GÜLER, Zülfi (1992), Harput Ağzı, Elazığ: Elazığ Belediyesi Yayınları.
 • GÜLİZAR, Jülide (2004), Where Are You Going Türkçe?, Ankara: Sinemiş Yayınları.
 • GÜLMEZ, Mevlüt (2016), II. Abdülhamid Dönemi (1876-1908) Basınının Dili, Konya: Palet Yayınları.
 • GÜLSEREN, Cemil (2000), Malatya İli Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük ve Dizinler), Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLSEVİN, Gürer (2002), Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜNAY, Doğan (2013), Söylem Çözümlemesi, İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • GÜNER, Musa (1981), Türkçe-İsveççe Sözlük, İstanbul.
 • GÜNEŞ, Sezai (1999), Türk Dil Bilgisi, İzmir.
 • GÜNEYÇAL, Aydın Sami (2002), Türkçenin Şikayeti Var, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
 • GÜNŞEN, Ahmet (2000), Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜRSOY NASKALİ, Emine (1992), Türkiye Türkçesinde Büyük Harfli Kısaltmalar (Akronimler), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1992), Türk Dilinde Edatlar, Ankara: MEB Yayınları.
 • HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1991), Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • HACIYEV, Akif - H. Hilmi HACISALİHOĞLU-Arif SABUNCUOĞLU-Varga KALANTAROV (1999), Matematik Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • HAIG, Geoffrey (1998), Relative Constructions in Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • HATİBOĞLU, Vecihe (1981), Türkçenin Ekleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • HATİPOĞLU, Vecihe (1980), Türk Dilinde İkileme, Ankara: TDK Yayınları.
 • HATİPOĞLU, Vecihe (1982), Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara: DTCF Yayınları.
 • HATİPOĞLU, Vecihe (1982), Türkçenin Sözdizimi, Ankara: DTCF Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.