ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ

TÜRKOLOJİ ESERLERİ BİBLİYOGRAFYASI

www.isa-sari.com/bibliyografya
 

1. ABDULLAYEV, F. A. (1978), Üzbek Tilining Uğuz Lehçesi, Taşkent: Özbekistan Fen Neşriyatı.
2. AKPINAR, Yavuz (1994), Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Dergah Yayınları.
3. AKSU, Nurettin - Ayfer IŞIK (1997), Tükiye Türkçösü-Kırgız Türkçösü Sözdügü, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
4. AKSU, Nurettin (2006), Konuşan Sözlük Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi, Ankara: Özkan Matbaacılık.
5. ALKAYA, Ercan (2007), Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Elazığ: Manas.
6. ALKAYA, Ercan (2008), Sibirya Tatar Türkçesi, Ankara: Turkish Studies Publication.
7. ANDREYEV, I. A. - N. P. PETROV (1971), Russko-çuvaşskiy slovar, Moskova.
8. ARABADJİ, N. - L. A. POKROVSKAYA, D. N. TANASOGLU (1959), Gagauz Dili, Gagauz Şkolasının 4-5. Klassları İçin, Kişinev: Moldovya SSR Devlet Neşriyatı.
9. ARIKOĞLU, Ekrem - Klara KUULAR (2003), Tuva Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
10. ASKER, Ramiz (2010), XX. Asır Özbek Şiiri Antolojisi, Hazırlayan: Babahan ŞARİF, Editör: Ali ŞAMİL, Bakü: Min Bir Mahnı.
11. ATANIYAZOV, Soltanşa (2005), Ansiklopedik Türkmen Etnik Adları Sözlüğü, Hazırlayan: Yakup KARASOY-Ufuk Deniz AŞÇI, Konya: Tablet yayınevi.
12. BASKAKOV, N. A. (1966), Qaraçay-Malqar Tilni Grammatikası Qabartı-Malqar Kitab Basma, Nalçik: Qabart-Malqar İmu-izlem İnstitut.
13. BAYATLI, Hidayet KEMAL (1996), Irak Türkmen Türkçesi, Ankara: TDK Yayınları.
14. BEHBUDOV, S. M. (2003), Azerbaycan Dialektoloji Lüğeti II. Cilt M-Z, Ankara: TDK Yayınları.
15. BENDEROĞLU, Abdüllatif (1989), Irak Türkmen Dili "Dil Bilgisi ve Karşılaştırma", Bağdat: Kültür ve Tanıtma Bakanlığı Yayınları.
16. BIKOV, A. T. (1993), Kratkiy russko-çuvaşkiy slovar, Çeboksarı.
17. BİRAY, Himmet (1999), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, Ankara: TDK Yayınları.
18. BİRAY, Nergis (2010), Ahmet Baytursınulı - Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslup İncelemesi, İstanbul: Bilge-Oğuz Yayınları.
19. BİRAY, Himmet - Nergis BİRAY (1995), Çağdaş Türkmen Şiirlerinden Örnekler, Ankara: Kültür Bakanlığı yAYINLARI.
20. BOSNALI, Sonel (2007), İran Azerbaycan Türkçesi: Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, İstanbul: Kebikeç Yayınları.
21. BURAN, Ahmet - Ercan ALKAYA (2007), Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
22. CAFEROĞLU, Ahmet - Gerhard DOERFER (1959), Das Aserbeidschanische, (Bilinmiyor).
23. ÇAĞATAY, Saadet (1963), Türk Lehçeleri Örnekleri I, Ankara: DTCF Yayınları.
24. ÇAKMAK, Cihan (2016), Kazan-Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
25. ÇARIYAROV, B. (1969), Günorta, Günbatar Türkî Dillerde İşlek Zamanları, Aşkabat: Türkmenistan SSR Ilımlar Akademiyası.
26. ÇELİK ŞAVK, Ülkü (2001), Türkçe-Kazakça-Karakalpakça-Rusça-İngilizce Karşılaştırmalı Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Berkay Matbaacılık.
27. ÇENELİ, İlhan (1997), Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, Ankara: TDK Yayınları.
28. CEYLAN, Emine (1997), Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
29. ÇIKLA, Selçuk (2010), Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar 1860-1960, Ankara: Akçağ Yayınları.
30. CLARK, Larry (1998), Turkmen Referance Grammar, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
31. ÇOBANZADE, Bekir Sıtkı (1928), Kırım Tatar Edebiyatı, Akmescit.
32. COŞKUN, Volkan (2000), Özbek Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
33. DALLI, Hüseyin (1991), Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK Yayınları.
34. DOERFER, Gerhard - W. HESCHE-H. SCHEINHARDT-Semih TEZCAN (1971), Khalaj Materials, Bloomington: Indiana University Press.
35. DOERFER, Gerhard - Semih TEZCAN (1980), Wörterbuch des Chaladsch (Dialekt von Charrab), Budapeşte.
36. DOERFER, Gerhard (1987), Lexik und Sprachgeographie des Chaladsch, Wiesbaden: Textband.
37. DOERFER, Gerhard - Semih TEZCAN (1994), Folklore-Texte der Chaladsch, Wiesbaden.
38. DOĞAN, Levent (2012), Türkmen Atasözleri (Türkmen Halk Nakılları), İstanbul: Kriter.
39. EMET, Erkin (2008), Doğu Türkistan Uygur Ağızları, Ankara: TDK Yayınları.
40. EMRE, Ahmet Cevat (1949), Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) Birinci Kitap, Fonetik, İstanbul: TDK Yayınları.
41. ERCİLASUN, Ahmet Bican - Komisyon (1991), Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ankara: TDK Yayınları.
42. ERGÖNENÇ AKBABA, Dilek (2009), Nogay Türkçesi Grameri-Ses ve Şekil Bilgisi, Ankara: Grafiker Yayınları.
43. ERGÖNENÇ AKBABA, Dilek (2011), Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri, Ankara: Grafiker Yayınları.
44. ERSOY, Feyzi (2012), Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça, Ankara: Gazi Kitabevi.
45. ESBAYEVA, K. S. - T. J. JANUZAQOV (2003), Kazak Türklerinde Kişi Adları, Çeviren: Nurettin AKSU, Ankara: TDK Yayınları.
46. FATİH KERİMÎ (2016), Mirza Kızı Fatıyma Seçme Eserler, Hazırlayan: Cihan ÇAKMAK, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
47. FEDAKAR, Selami - Cabbar İŞANKUL (2009), Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası (1920-2000), İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
48. FEDAKAR, Selami (2009), Özbek Destanları: 1 Erali ve Şirali Destanı, Ankara: TDK Yayınları.
49. GABAIN, Anna Maria von (1945), Özbekische Grammatik, Leipzig-Wien: Otto Harrasowitz.
50. GÖKÇİMEN, Ahmet (2011), Gurbannazar Ezizov - Türkmen Şiirinin Kuyumcusu, Erzurum: Fenomen Yayıncılık.

Sayfa No:  1 2 3