ESKİ TÜRK EDEBİYATI

TÜRKOLOJİ ESERLERİ BİBLİYOGRAFYASI

www.isa-sari.com/bibliyografya
 

1. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1985), Bursalı İsmail Beliğ, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
2. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1999), Bursalı İsmail Beliğ: Nuhbetü'l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eş'âr, Ankara.
3. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim - İ. Hakkı AKSOYAK-Necip Fazıl DURU (1998), Kastamonu Jurnal Defteri, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
4. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (2009), Delilerin Velisi Eşref, Ankara.
5. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (2000), Kırşehirli Ramazan Türk, Ankara.
6. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim - Nuran ABDÜLKADİROĞLU (1990), Mehmet Akif Ersoy'un Makaleleri, Ankara: Kültür Bakanlığı.
7. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1998), Beliğ, Ankara: Kültür Bakanlığı.
8. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1995), Ilgazlı Hacı Baba: Nakşibendi Şeyhi Ahmed Abduşoğlu, İstanbul.
9. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim - Ülkü AYAN ÖZSOY (1998), Safranbolu Vakfiyyeleri, Safranbolu: Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı.
10. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1991), Mehmed Akif'in Kur'an-ı Kerim'i Tefsiri, Mev'ıza ve Hutbeleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
11. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1991), Tanıdığım Veliler İçinde Bir Velî Deli Eşref veya Hacı Eşref, Ankara.
12. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim - Feridun Hakan ÖZKAN (1994), Yozgat Meşhurları, Yozgat: Yozgat Belediyesi.
13. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1997), Güncel Yazılar, Ankara.
14. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1997), Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara.
15. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim - Mehmet YİĞİT (1993), Van Kütüğü, Hazırlayan: Bekir OĞUZBAŞARAN, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
16. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1999), Kurtuluş Yolu: İt'ikat ve İbâdetlere Dair Dînî Bilgiler El Kitabı, Ankara.
17. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim - Ömer ÖZKAN (1999), Kırşehirli Ramazan Türk (Türk Ramazan): Bütün Şiirler, Ankara.
18. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim - Nuran ABDULKADİROĞLU (1991), Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar, İstanbul.
19. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1991), Halvetîlik'in Şa'bâniyye Kolu: Şeyh Şa'bân-ı Velî ve Külliyesi, Ankara.
20. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (2004), Gaziantep Meşhurları, Ankara.
21. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (2004), Şeyh Ahmed Abduşoğlu: Ilgazlı Hacı Baba, Çankırı: Çankırı Çevre ve Kültür Derneği.
22. ABDULKADİROĞLU, Abdülkerim - Mustafa TATÇI (1998), Divan Mustafa Rûmî Efendi (Şeyh- Geredeli), Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi.
23. ABDÜLKERİM BİN ŞEYH MUSA (1991), Makalât-ı Seyyid Hârûn, Hazırlayan: Cemâl KURNAZ, Ankara: TTK.
24. AÇIKGÖZ, Namık (2001), Ahmet Paşa, İstanbul: Timaş Yayınları.
25. AÇIKGÖZ, Namık (1998), Fuzûlî, İsyanbul: Timaş Yayınları.
26. AÇIKGÖZ, Namık (1999), Kahvenâme: Klâsik Türk Edebiyatında Kahve, Ankara: Akçağ Yayınları.
27. AÇIKGÖZ, Namık (1990), Riyâzî Divanı'ndan Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
28. AÇIKGÖZ, Namık (1999), Hayâlî, İstanbul: Timaş Yayınları.
29. AÇIKGÖZ, Namık (1999), Nef'î, İstanbul: Timaş Yayınları.
30. ADAMOVIC, Milan (1996), Die Türkischen Texte in der Sammlung Palinic (17th. Century Turkish Poetry from Bosnia), Göttingen: Pontus Yayınları.
31. ADAMOVIC, Milan (1994), Kelîle ü Dimne: Türkiche Handschrift T 189 der Forschungsbibliothek Gotha, Hildesheim.
32. AHMED MÜRŞİDÎ (1995), Eyyub Peygamber Kıssası, Hazırlayan: Gönül AYAN, Konya.
33. AHMED-İ DA'Î (1992), Çengnâme, Hazırlayan: Gönül ALPAY TEKİN, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
34. AHMEDÎ (2000), İskendernameden Seçmeler, Hazırlayan: Yaşar AKDOĞAN, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
35. AHMET CEVDET PAŞA (2000), Belâgat-ı Osmâniyye, Hazırlayan: Turgut KARABEY-Mehmet ATALAY, Ankara: Akçağ Yayınları.
36. AHMET CEVDET PAŞA (2007), Tertib-i Cedid Kavaid-i Osmaniyye, Ankara: TDK Yayınları.
37. AHMET PAŞA (1992), Ahmet Paşa Divanı, Hazırlayan: Ali Nihad TARLAN, Ankara: Akçağ Yayınları.
38. AHMET REMZİ DEDE (2001), Bergüzar, Hazırlayan: Muhittin ELİAÇIK, Ankara: Bilge Yayınları.
39. AHMET RIFAT (1998), Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşraflar: Devhatü'n-nukaba, Hazırlayan: Fatih KÖKSAL-Hasan YÜKSEL, Sivas.
40. AHMET VEFİK PAŞA (2000), Lehçe-i Osmânî, Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara: TDK Yayınları.
41. AK, Coşkun (2001), Bağdatlı Rûhî Divanı, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
42. AK, Coşkun (2001), Şair Padişahlar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
43. AK, Coşkun (2000), Bağdatlı Rûhî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı'ndan Seçmeler, Bursa: Gaye yayınları.
44. AK, Coşkun (2000), Nedim: Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı'ndan Seçmeler, Bursa: Gaye Yayınları.
45. AK, Coşkun (1995), Muhibbî'nin Farsça Divan'ı: Metin-Çeviri, Bursa: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
46. AK, Coşkun - Mehmet AKKAYA (1993), Zâtî Dîvânı'ndan Seçmeler: Bazı Şiirlerinin Şerhi, Balıkesir: Alem Basın-Yayın.
47. AK, Coşkun (1999), Osmanlıca, Bursa: Gaye Yayınları.
48. AK, Mahmut - Fehamettin BAŞAR (2004), Osmanlı Türkçesi Grameri, Tarihî Metinler, Belgeler, İstanbul: Dünya Yayıncılık.
49. AKALIN, Mehmet (1975), Cemşid ü Hurşid, İnceleme-Metin, Ankara: Sevinç Matbaası.
50. AKALIN, L. Sami (1966), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Varlık Yayınevi.

Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16