TÜRK HALK EDEBİYATI

TÜRKOLOJİ ESERLERİ BİBLİYOGRAFYASI

www.isa-sari.com/bibliyografya
 

1. AÇA, Mustafa (2003), Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2. AÇA, Mehmet (2004), Canıl Mırza (Abdıbalık Çorobayev Varyantı), Ankara: TDK Yayınları.
3. AÇA, Mustafa (2005), Balıkesir ve Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamaları (Karşılaştırmalı Bir Bakış), İstanbul: Kum Saati Yayınları.
4. ACAROĞLU, M. Türker (1993), Türk Atasözleri, İstanbul: İletişim Yayınevi.
5. ACAROĞLU, M. Türker (1997), Türkiye'de ve Dünyada Derleme Çalışmaları, İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları.
6. ACAROĞLU, M. Türker (1993), Türk Atasözleri, İstanbul: İletişim Yayınevi.
7. ACIPAYAMLI, Orhan (1978), Halkbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
8. AKALIN, L. Sami (1972), Türk Mânileri, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları.
9. AKALIN, L. Sami (1990), Alkışlar ve Kargışlar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
10. AKALIN, Mehmet - M. KAPLAN-M. BALİ (1973), Köroğlu Destanı, Ankara.
11. AKIN, Gülten (2004), Ağıtlar ve Türküler 1972 - 1983, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
12. AKMATALIYEV, A. A. - Gülbara OROZOVA (2007), Kırgız Destanları II, Ankara: TDK Yayınları.
13. AKMATALIYEV, Abdildacan - Keneş KIRBAŞEV (2007), Kırgız Destanları III: Kocacaş Destanı, Ankara: TDK Yayınları.
14. AKSAN, Doğan (1999), Halk Şiirimizin Gücü, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
15. AKSEL, Malik (1971), Sanat ve Folklor, Çağdaş Türk Yazıları Makalesi Serisi 2, İstanbul: MEB Yayınları.
16. AKSOY, Ömer Asım (1965), Atasözleri ve Deyimler, Ankara: TDK Yayınları.
17. AKSOY, Ömer Asım (2004), Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I - II, Ankara: TDK Yayınları.
18. ALANGU, Tahir (1943), Çalgılı Kahvelerde Külhanbey Edebiyatı Numuneleri, İstanbul.
19. ALANGU, Tahir (1983), Türkiye Folkloru Elkitabı, İstanbul: Adam Yayınları.
20. ALBAYRAK, Nurettin (2013), Halk Edebiyatı: Kapsamı-Biçimi ve Tür Özellikleri-Literatürü, İstanbul: Kapı Yayınları.
21. ALKAN, Naim (1973), Türk Halk Edebiyatı, Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.
22. ALOVA, Erdal (2002), Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Alfa Yayınları.
23. ALPTEKİN, Ali Berat - Saim SAKAOĞLU-E. ŞİMŞEK (1986), Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri, İstanbul: Halk Kültürü Yayınları.
24. ALPTEKİN, Ali Berat (1999), Hikâye Araştırmaları: 1 Kirmanşah Hikâyesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
25. ALPTEKİN, Ali Berat (2004), Erzurumlu Emrah: Palandöken'in Zirvesindeki Aşık, Ankara: Akçağ Yayınları.
26. ALPTEKİN, Ali Berat (1997), Halk Hikayelerinin Motif Yapısı, Ankara: Akçağ Yayınları.
27. ALPTEKİN, Ali Berat (2002), Taşeli Masalları, Ankara: Akçağ Yayınları.
28. ALPTEKİN, Ali Berat (2004), Türküz Türkü Çağırırız, Ankara: Akçağ Yayınları.
29. ALPTEKİN, Ali Berat (1999), Kirmanşah Hikâyesi. Hikâye Araştırmaları - 1, Ankara: Akçağ Yayınları.
30. ALPTEKİN, Ali Berat (2003), Kazak Masallarından Seçmeler, Ankara: Akçağ Yayınları.
31. ALPTEKİN, Ali Berat - M. Nizameddin COŞKUN (2006), Çıldırlı Âşık Şenlik Divanı (Hayatı, Şiirleri, Atışmaları ve Hikâyeleri), Ankara: Çıldır Belediyesi Yayınları.
32. ALTINOK, Baki Yaşar (2000), Âşık Hüseyin, Ankara: Ocak Yayınları.
33. AND, Metin (1959), Kırk Gün Kırk Gece, İstanbul.
34. AND, Metin (1969), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ankara: Bilgi Yayınevi.
35. AND, Metin (1974), Oyun ve Bügü, Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul.
36. AND, Metin (1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara.
37. AND, Metin (1999), Ritüelden Drama, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
38. ANOHİN, A. V. (2006), Altay Şamanlığına Ait Materyaller, Çeviren: Jannet MEYERMANOVA-Zekeriya KARADAVUT, Konya: Kömen Yayınları.
39. ARAZ, Nezihe (1988), Anadolu Evliyâları, İstanbul: Atlas Kitabevi.
40. ARIKAN, Metin (2007), Kazak Destanları I: Köroğlu’nun Kazak Anlatmaları, Ankara: TDK Yayınları.
41. ARIKAN, Metin (2007), Kazak Destanları II, Ankara: TDK Yayınları.
42. ARIKOĞLU, Ekrem (2007), Hakas Destanları I, Ankara: TDK Yayınları.
43. ARIKOĞLU, Ekrem - Buyan BORBAANAY (2007), Tuva Destanları, Ankara: TDK Yayınları.
44. ARISOY, M. Sunullah (1995), Türk Halk Şiiri Antolojisi, Antoloji Dizisi 3, Ankara: Bilgi Yayınevi.
45. ARTUN, Erman (2001), Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
46. ARTUN, Erman (2002), Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
47. ASKER, Ramiz (1982), Azerbaycan Masalları, Baku: Yazıcı.
48. ASKER, Ramiz (2011), Türk Halkları Edebiyatı Oçerkleri, Editör: Tofik HACIYEV, Bakü: MBM.
49. AŞKUN , Vehbi Cem (1944), Büyük Halk ve Saz Şairi Emrah, Sivas.
50. ASLAN, Ensar (1975), Çıldırlı Âşk Şenlik, Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri, Ankara.

Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10