YENİ TÜRK DİLİ

TÜRKOLOJİ ESERLERİ BİBLİYOGRAFYASI

www.isa-sari.com/bibliyografya
 

1. ADALI, Oya (1979), Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, Ankara: TDK Yayınları.
2. AĞAKAY, Mehmet Ali (1949), Türkçede Mecazlar Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
3. AKALIN, Şükrü Haluk - Bülent MITIŞ-Erdoğan BADA-Zeynel CEBECİ (2008), Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.
4. AKAR, Ali (2004), Muğla Ağızları, Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları.
5. AKSAN, Doğan (1980), Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları.
6. AKSAN, Doğan (1998), Anlambilim, Anlambilim Konuları ve Türkçe Anlambilim, Ankara.
7. AKSAN, Doğan (1976), Tartışılan Sözcükler, Ankara: TDK Yayınları.
8. AKSAN, Doğan (1987), Türkçenin Gücü, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
9. AKSAN, Doğan (1978), Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi, Ankara: TDK Yayınları.
10. AKSAN, Doğan (2009), Nazım Hikmet Şiirinin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
11. AKSAN, Doğan (2003), Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
12. AKSAN, Doğan (2005), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara: Bilgi Yayınevi.
13. AKSAN, Doğan (1982), Dilbilim Seçkisi (Günümüz Dilbilimiyle İlgili Yazılardan Çeviriler), Ankara: TDK Yayınları.
14. AKSAN, Doğan (2007), Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı: Son 75 Yılda Türkiye Türkçesi, Ankara: Bilgi Yayınevi.
15. AKSOY, Ömer Asım (1964), Dil Üzerine, Ankara: TDK Yayınları.
16. AKSOY, Ömer Asım (1990), Dil Yanlışları, İstanbul: Yalçın Emel Yayınları.
17. AKSOY, Ömer Asım (1945), Gaziantep Ağzı I (Gramer), İstanbul.
18. AKSOY, Ömer Asım (1945), Gaziantep Ağzı II (Deyimler, meşhur sözler, atasözleri), İstanbul.
19. AKSOY, Ömer Asım (1946), Gaziantep Ağzı III (Sözlük ve kullanılmayan kelimeler), İstanbul.
20. AKSOY, Ömer Asım (1971), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1: Atasözleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
21. AKSOY, Ömer Asım (1976), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2: Deyimler Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
22. AKSOY, Ömer Asım (1993), Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. I - XII Takım, Ankara: TDK Yayınları.
23. ALDERSON, A. D. - Fahir İZ (1974), The Concise Oxford Turkish Dictionary, Oxford: Clarendon Press.
24. ARGUNŞAH, Mustafa (2016), Dil Yarası, İstanbul: Kesit Yayınları.
25. ATABAY, Neşe - S. Özel (1978), Sözcük Türleri, Ankara: TDK Yayınları.
26. ATABAY, Neşe - A. ÇAM (1978), Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilim, Ankara: TDK Yayınları.
27. ATABAY, Neşe - A. ÇAM (1978), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara: TDK Yayınları.
28. ATALAY, Besim (1946), Türkçe'de Kelime Yapma Yolları, İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi.
29. ATALAY, Besim (1941), Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, İstanbul: TDK Yayınları.
30. ATALAY, Besim (1940), Türkçemizde -Men, - Man, İstanbul: TDK Yayınları.
31. ATALAY, Hamit (1999), İngilizce - Türkçe Sözlük 1-2. Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
32. ATEŞ, Kemal (1999), Öğretemediğimiz Türkçe, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
33. AYDEMİR, İbrahim Ahmet (2010), Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi, Ankara: Grafiker.
34. AYDIN, Mehmet (2002), Aybastı Ağzı (İnceleme - Metin - Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
35. BAHAETTİN, Mehmet (2004), Yeni Türkçe Lügat, Hazırlayan: Abdülkadir HAYBER, Ankara: TDK Yayınları.
36. BANARLI, Nihat Sami (1972), Türkçenin Sırları, İstanbul.
37. BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
38. BANGUOĞLU, Tahsin (1940), Ana Hatlarile Türk Grameri, Ankara: Maarif Vekaleti Yayınları.
39. BANGUOĞLU, Tahsin (1987), Dil Bahisleri, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
40. BAYAR, Nevnihal (2006), Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
41. BAYTOP, Turhan (2007), Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
42. BENZER, Ahmet (2012), Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, İstanbul: Kabalcı.
43. BESEREK, Ahmet (1991), Türkçede Cümle Yapısı, İstanbul: MEB Yayınları.
44. BİLGEGİL, M. Kaya (1984), Türkçe Dilbilgisi, İstanbul: Dergah Yayınları.
45. BİNGÖL, Gökçe - Rauf NASUHOĞLU-Demir İNAN-Hanaslı GÜR (1983), Fizik Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
46. BİNYAZAR, Adnan - Metin ÖZTEKİN (1978), Yazın ve Bilim Dilimiz, Ankara: TDK Yayınları.
47. BOESCHOTEN, Hendrik - L. VERHOEVEN (1991), Turkish Linguistics Today, Leiden: E. J. Brill.
48. BOYLA, Mazhar - Yılmaz CANKÜYER (1995), Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
49. BOZ, Erdoğan - Sadettin ÖZÇELİK (2001), Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
50. BOZKURT, Fuat (1995), Türkiye Türkçesi, İstanbul: Can Yayınevi.

Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7