Akademik Türkoloji Dergileri Listesi » İsa SARI


Acta Orientalia


Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi


Anadolu Üniversitesi SBE Dergisi


Ankara HBVÜ Edb. Fk. Dergisi


Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi

Arış
Dergisi

ASOBİD
(Amasya Üni.)

ASOS
Journal

Asya
Studies

AÜ Türkiyat Araştırmaları

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi


AYÜ
Türkoloji Dergisi

Bilge Dergisi
(AKM Başkanlığı)

Bilig
Türk Dünyası SBD


bitig

BUGU Dergisi


Central Asian
Studies


Central Asiatic Journal


ÇÜ Türkoloji
Arş. Dergisi


Dede Korkut
TDEA Dergisi


Dil Araştırmaları Dergisi


Dilbilim Dergisi
(İstanbul Üniv.)


Dilbilim Araştırmaları Dergisi


Dil
Dergisi


Dil Eğitimi ve Araştırmaları


Dil ve Edebiyat Araştırmaları


Disiplinler Arası Dil Araştırmaları


Diyalektolog Ağız Arş. Dergisi


E-Dil
Dil ve Edb. Dergisi


Erdem
Dergisi


EÜ SBE
Dergisi


EÜ Türk Dünyası
İnc. Dergisi


EÜ TDE
Araştırmaları Dergisi


Folklor
Akademi


Folklor
Edebiyat


FÜ Sosyal Bilimler Dergisi


Gazi
Akademik Bakış


GÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi


Hikmet Dergisi


Humanitas
Dergisi


HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi


HÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi


Hitit Üniversitesi SBE Dergisi


HÜ Yabancı Dil Olarak Türkçe


Int. Journal of Language Academy


IJLET
Journal


İdil Ural Arş. Dergisi


İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi


Journal
Asiatique


Journal of Filologia


Journal of Near Eastern Studies


Journal of Old Turkic Studies


Journal of the Royal Asiatic Society


Karabük Türkoloji Dergisi


Karadeniz Araştırmaları


Kebikeç
Dergisi


Kesit Akademi Dergisi


Korkut Ata
Türkiyat


Kök Araştırmaları
Dergisi


Littera
Turca


Millî Folklor
Dergisi


Modern Asian Studies


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

MÜ Dil ve Edebiyat Dergisi


MÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi


Nevşehir Üniversitesi SBE Dergisi


Oğuz Türkçesi Araştırmaları


Orientalia Suecana (Uppsala)


Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi


RTE TDE Dergisi


RumeliDE Dil ve Edebiyat Arş. Dergisi


Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi


Selçuk Üniversitesi Edb. Fk. Dergisi


Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arş. Dergisi


Sibirya Arş. Dergisi


Sosyal Araştırmalar Dergisi

Söylem
Filoloji Dergisi

Studia
Linguistica


Tehlikedeki Diller Dergisi


Uluslararası TEKE Dergisi


Journal of the Royal Asiatic Society


TÖMER Dil Dergisi (Ankara)


Turcica


Turkic Languages (Harrassowitz)


Turkic Linguistics and Philology


Turkish Academic Studies


Turkish
Studies


Turkophone (Türkçe Konuş. Ak. Der.)


Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi


Türk Dil Kurumu TDAY Belleten


Türk Dilleri Araştırmaları


Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi


Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi


Türkiyat Mecmuası (İstanbul)


TÜRKLAD
(Türk Lehçe Arş.)


Türk Kültürünü Araştırma Ens. Der.


Türk Kültürü ve
Hacı Bektaş Velî


Türklük Bilimi
Araştırmaları


Turkologica


Türkologiya
Jurnalı


Türk Tarihi
Araştırmaları


Türk Tarih Kurumu
Belleten


Türük
Dergisi


Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Arş. Dergisi


Yeni Türk Edebiyatı
Araştırmaları


Zeitschrift für
die Welt der Türken