ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK KÜLTÜRÜ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • AK, Ahmet Şahin (2002), Türk Musikisi Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AREL, Ayda (1975), Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
 • ASKER, Ramiz (1987), İklimden İklime, Takvimden Takvime, Baku: Işık.
 • ATAY, Hüseyin (1983), Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi Medrese Programları - İcazetnameler Islahat Hareketleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AYDIN, Orhan (2007), Bilgelerden Özdeyişler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BEKKİ, Salahaddin (2009), Uzak Türk İllerinde Destanlaşan Evlilikler-Altay, Tuva, Hakas ve Şor Destanlarında Alplara Mahsus Evlilik, Ankara: Öncü Kitap.
 • BOLAY, Süleyman Hayri (2005), Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CIBIROĞLU, Yıldız (2008), Türk Sanatında Gizli Yüz, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • DELİCE, H. İbrahim (2003), Hulasa, İstanbul: Kitabevi.
 • DEMİREL, Ziya (2008), Osmanlı Medeniyet Bahçesinde Nostaljik Bir Gezinti, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DEMİREL, Ziya (2007), Bilgelerden Öğütler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DİKİCİ, Mehmet (2005), Türklerde İnançlar ve Din, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - İsmail PARLATIR-M. Orhan OKAY-Zeynep KERMAN (2004), Güzel Yazılar Oğuzdan Bugüne, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERİŞEN YAZICI, Gülgün (2009), Gelibolu Mevlevihanesi ve Gelibolu'da Mevlevilik, İstanbul: Çanakkale Kitaplığı.
 • FAROQHI, Suraiye (1997), Osmanlı Kültür ve Gündelik Yaşam, Çeviren: Elif KILIÇ, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp (2006), Anadolu Türküleri ve Musıkî İstikbâlimiz, Hazırlayan: Metin ÖZARSLAN, İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
 • GEDİKLİ, Yusuf (2008), Çekoslovakya'da Türklük, İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
 • GIRAUD, Rene (1980), Bozkır İmparatorluğu, Çeviren: Reşat UZMEN, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • GÖMEÇ, Sadettin (2006), Türk Kültürünün Ana Hatları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜN, Recep - Yılmaz CAN (2005), Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul: Kayıhan Yayınları.
 • HIZLI, Mefail (1997), Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Bursa: Esra.
 • HIZLI, Mefail (1998), Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, İstanbul: İz Yayınları.
 • HIZLI, Mefail (1999), Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mektepleri, Bursa: U.Ü. Basımevi.
 • HOLBROOK, Victoria (1998), Aşkın Okunmaz Kıyıları Türk Modernitesi ve Mistik Romans, Çeviren: E. KÖROĞLU-Engin KILIÇ, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • KAÇAR, Mustafa (2013), Piri Reis ve Kristof Kolomb Öncesi İslam Haritaları, İstanbul: Boyut Yayın.
 • KAFESOĞLU, İbrahim (1996), Türk Millî Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • KAKUK, Zsuza (1993), Kırım Tatar Şarkıları, Ankara: TDK Yayınları.
 • KİBAR, Osman (2005), Türk Kültüründe Ad Verme, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • KILIÇ, Rüya (2009), Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneğin Taşıyıcıları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KOCA, Salim (2003), Türk Kültürünün Temelleri, Ankara.
 • KOLCU, Ali İhsan (2002), Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2005), Anadolu'da İslamiyet, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad - H. GLÜCK (1973), Eski Türk Sanatı ve Avrupa'ya Etkisi, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • KÖSOĞLU, Nevzat (1997), Devlet: Eski Türkler'de İslam'da ve Osmanlı'da, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • KUBAN, Doğan (1999), 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • MAMMADOV, Nadir (1993), Azerbaycan Yer Adları, Bakü: Azerbaycan Devlet Yayınları.
 • MENGES, Karl (1968), The Turkic Languages and Peoples, Wiesbaden: Otto Harrasowitz.
 • MİYASOĞLU, Mustafa (1999), Kültür Hayatımız, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MUSALI, Vüsale (2012), Azerbaycan Tezkirecilik Tarihi, Bakü: Elm ve Tahsil.
 • MUSALI, Vüsale (2011), Türk Tezkireciliği Bibliografya, Bakü: Elm ve Tahsil.
 • NECİPOĞLU, Gülru (2007), 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı: Mimari, Tören ve İktidar, Çeviren: Ruşen SEZER, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ÖNAL, Mehmet Naci (1999), Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ÖZAKINCI, Cengiz (2002), Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din, Ankara.
 • ÖZAKINCI, Cengiz (1994), Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din, İstanbul: Bellek Yayınları.
 • ÖZDEMİR, Nebi (2005), Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZEL, Mehmet (1999), Turkish Arts, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ÖZKAN, İsa (2007), Bengü İzler, Türk Dünyası Araştırmaları, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • ROUX, Jean Paul (1999), Eskiçağ ve Ortaçağda Altay Türklerinde Ölüm, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • SANER, Turgut (1998), 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Oryantalizm, İstanbul: Pera Yayıncılık.
 • SARAY, Mehmet (2008), Gaspıralı İsmail Bey'den Atatürk'e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, Ankara: TDK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.