ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ABDULLA, Kemal (1997), Gizli Dede Korkut, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Abdullah el-Kâtip (2013), Kavâidü’r-Remy (Ok Atıcılığının Kuralları), Hazırlayan: İlhan UÇAR, Ankara: Mucize yayınları.
 • ABDULLAYEV, Elövset Zakiroğlu (1996), Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları, Ankara: TDK Yayınları.
 • AHMED FAKİH (1974), Kitabu Evsafı Mesacidi'ş-Şerife, Ankara: TDK Yayınları.
 • AHMET CEVDET PAŞA (1889), Kavâ'id-i Osmaniye, İstanbul: Dersaadet Yayınları.
 • AKALIN, Mehmet (1979), Tarihi Türk Şiveleri, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • AKALIN, Şükrü Haluk (2008), Binyıl Önce Binyıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKKUŞ, Muzaffer (1995), Kitab-ı Gunya, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (2003), En Eski Türkçe'nin İzlerinde, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (2005), Yunus Emre Şiirinin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2009), Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • ALİ ŞİR NEVAYÎ (1993), Mîzânu'l-Evzân (Vezinlerin Terazisi), Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Ankara: TDK Yayınları.
 • ALİ ŞİR NEVAYÎ (1996), Fevayidü'l-Kiber, Hazırlayan: Önal KAYA, Ankara: TDK Yayınları.
 • ALİ ŞİR NEVAYÎ (1996), Nesâyimü'l-Mahabbe min Şemâyimi'l-Fütüvve I Metin, Ankara: TDK Yayınları.
 • ALİ ŞİR NEVAYÎ (2006), Nevadirü'ş-Şebab, Hazırlayan: M. Metin KARAÖRS, Ankara: TDK Yayınları.
 • ALPAY TEKİN, Gönül (1994), Alî Şir Nevâyî: Ferhâd ü Şîrîn İnceleme - Metin, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARAT, Reşid Rahmeti (1951), Edib Ahmed bin Mahmud Yükneki, Atebetü'l-Hakâyık, İstanbul: Ateş Basımevi.
 • ARAT, Reşid Rahmeti (1965), Eski Türk Şiiri, Ankara: TTK Yayınları.
 • ARAT, Reşid Rahmeti - Willy BANG (1936), Oğuz Kağan Destanı, İstanbul: Burhaneddin Basımevi.
 • ARGUNŞAH, Mustafa (1999), Muhammed b. Mahmûd-ı Şirvânî: Tuhfe-i Murâdî İnceleme - Metin - Dizin, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARGUNŞAH, Mustafa (1999), Tuhfe-i Murâdî, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARGUNŞAH, Mustafa (2013), Tarihi Türk Lehçeleri: Çağatay Türkçesi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ARGUNŞAH, Mustafa - Galip GÜNER (2015), Codex Cumanicus, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ARSLAN, Mahmut (1987), Kutadgu Bilig'deki Toplum ve Devlet Anlayışı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları.
 • ARSLAN EROL, Hülya (2008), Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARTEMYEV, N. M. - V. N. PARFIYEV (1995), Dolganskiy Yazık, Saint Petersburg: Sankt-Peterburg Otdeleniye.
 • ASKER, Ramiz (2008), Mahmud Kaşğari ve Onun Divanü Lugat-it-Türk Eseri, Editör: T. İ. HACIYEV, Baku: MBM.
 • ASKER, Ramiz (2003), Qutadğu Bilig, Editör: T. İ. HACIYEV, Baku: Elm.
 • ASKER, Ramiz (2008), Mahmud Kaşğari'nin 1.000 Yıllık Jübilesine 1.000 Bibliyografya, Editör: T. İ. HACIYEV, Baku: MBM.
 • ASKER, Ramiz (2008), Mahmud Kaşğari'nin Divanü Lugat-it-Türk Eseri Üzre Bibliyografik ve Grammatik Gösterici, Editör: T. İ. HACIYEV, Baku: MBM.
 • ASKER, Ramiz (2010), Mahmud Kaşğari’nin Divanü Lugat-ıt-Türk Eserinin Tedrisi, Editör: Tofik HACIYEV, Bakü: MBM.
 • ASLAN, Üzeyir (2012), 14- 16. YY. Çağatay ve Azari Edebiyatı Klasik Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul: Kriter Yayınları.
 • ATA, Aysu (1997), Kısasü'l-Enbiyâ I Giriş-Metin-Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATA, Aysu (1998), Nehcü'l-Feradis Uştmahlarning Açuk Yolı Cennetlerin Açık Yolu III Dizin - Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATA, Aysu (2004), Türkçe İlk Kur'an Tercümesi (Rylands Nüshası) Karahanlı Türkçesi (Giriş - Metin - Notlar - Dizin), Ankara: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Besim (1986), Divanü Lûgati't-Türk I, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Besim (1986), Divanü Lûgati't-Türk II, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Besim (1986), Divanü Lûgati't-Türk III, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Besim (1945), Et-Tuhfet-üz-Zekiyye fil-Lûgat-it-Türkiyye, Çeviren: Besim ATALAY, İstanbul: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Besim (1970), Abuşka Lûgati veya Çağatay Sözlüğü, Ankara.
 • ATALAY, Besim (1946), Bergamalı Kadri, Müyessiretü'l-Ulûm (Tıpkıbasım, Çevriyazı, Metin ve Dizin), İstanbul: TDK Yayınları.
 • AXMATOV, T. - İ. TALİPOV (1988), Uyğur Tili Grammatikası, Almuta: Mektep.
 • AYDIN, Erhan (2008), Türk Runik Kaynakçası, Çorum: KaraM Yayınları.
 • AYDIN, Erhan (2007), Şine Usu Yazıtı, Çorum: KaraM Yayınları.
 • AYDIN, Erhan (2012), Orhon Yazıtları, Konya: Kömen Yayınları.
 • AYDIN, Erhan (2012), Eski Türk Yer Adları, Konya: Kömen Yayınları.
 • BÂBÜR (2000), Baburname: Babur'un Hatıratı, Hazırlayan: Reşit Rahmeti ARAT, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BALTA, Evangelia (2013), Miscellaneous Studies on the Karamanlidika Literary Tradition, İstanbul: ISIS.
 • BANG, Willy (1996), Köktürkçeden Osmanlıcaya, Ankara: TDK Yayınları.
 • BARUTÇU ÖZÖNDER, F. Sema (1996), Ali Şir Nevâyî - Muhâkemetü'l-Lugateyn - İki Dilin Muhakemesi, Ankara: TDK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.