ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar 1860-1960
Eserin Yazarları: Selçuk ÇIKLA
Eseri Yayımlayan Yayınevi: Akçağ Yayınları
Eserin Basım Yeri: Ankara
Eserin Basım Yılı: 2010
Açıklamalar: insanoğlu ilk çağlardan bu yana, sözlü olsun yazılı olsun, duygu, düşünce ve hayallerini önce genel olarak nazma, özel olarak da şiire benzeyen ifade kalıplarıyla ifade etmiştir. Düzyazı daha sonraki dönemlerde gelişmiş ve kullanılmaya başlanmış bir anlatım yoludur. O sebeple kültür ve medeniyet tarihinin başlangıcından itibaren, şiirin edebiyat sanatının en yaygın türü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu durum, başka bütün edebiyat ve kültürlerde olduğu gibi bizim kültür ve edebiyat hayatımız için de böyledir. Şiir Türk edebiyatında da diğer türlere göre ağırlığını her zaman daha fazla hissettirmiş, bütün havatın daima üstün bir ifade vasıtası olarak algılanmış ve şairler her donemde itibar görmüş ve yüceltilmiştir.
Tanzimatm ilanından (1839) sonra gelişen ve yaygın olarak Yeni Türk Edebiyatı olarak adlandırılan son dönem edebiyatımızda da, her ne kadar hikâve, roman ve piyes yazımında büyük bir atılım yaşanmış olsa da "şiir önemini ve ayrıcalığını yine büyük oranda korumuştur. Dolayısıyla sanat ve edebiyat dünyamızı dolduran tartışma, değişme, çeşitlenmeve zenginleşmelerin merkezinde de hep "şiir" yer almıştır. Bununla beraber, bugüne kadar yeni şiirimizdeki bu çalkantıları, onun güçlü veya zayıf yönlerini, şairlerimizin dünya görüşlerini, onlann sanat ve şiir anlayışlarını poetik nitelikler taşıyan metinler esas alınarak inceleyen kapsamlı, derli toplu bir çalışma da maalesef yapılmış değildir. Alâattin Karacanm İkinci Yeni Poetikası adlı özlü çalışmasının ön sözünde belirtildiği gibi ülkemizde poetika konusunda hazırlanmış uzun soluklu çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu alanda yapılmış az sayıdaki çalışmada birtakım eksiklikler bulunmasını ise onların ilk ve öncü çalışmalar olmasına bağlamak ve doğal karşılamak gerekir. Aynı bakış açısıyla bizim bu çalışmamızın da bazı yanlış ve eksik değerlendirmeleri ihtiva etmesi normal karşılanmalı ve yeni Türk şiirinde görülen çeşitli tartışma, değişme, yöneliş ve eğilimler üzerine yapı

‹‹ Geri Dön


Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.