ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ECKMANN, Janos (1983), Nehcü'l-Feradis II Metin (Çevriyazı), Hazırlayan: Semih TEZCAN-Hamza ZÜLFİKAR, Ankara: TDK Yayınları.
 • EMRE, Ahmet Cevat (2004), Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân–ı Osmânî Sarf ve Nahi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERASLAN, Kemal (1980), Eski Türkçede İsim Fiiller, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları.
 • ERASLAN, Kemal (1991), Ahmed-i Yesevî Dîvan-ı Hikmetten Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ERASLAN, Kemal (2001), Ali Şir Nevâyî: Mecalisü'n - Nefayis Giriş ve Metin I. Cilt: Çeviri ve Notlar II. Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERASLAN, Kemal (1993), Alî Şîr Nevâyî: Mizânu'l Evzân, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERASLAN, Kemal (2013), Eski Uygur Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (2004), Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1984), Kutadgu Bilig Grameri-Fiil, Ankara.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (2016), Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ERDAL, Marcel (1991), Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon I, II, Wiesbaden: Otto Harrasowitz.
 • ERDAL, Marcel (2004), A Grammar of Old Turkic, Leiden: Brill.
 • ERDEM, Sadık (2011), Osmanlı Türkçesi Grameri, Balıkesir: Eğitim F. K. Basım-Yayın.
 • EREN, Hasan (1999), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • ERGİN, Muharrem (1986), Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, İstanbul: Ebru Yayınları.
 • ERGİN, Muharrem (1991), Orhun Abideleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • ERGÜZEL, Mehdi (1998), Şirvanlı Mahmûd: Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (IV. Cilt, 2. Kısım) Dil Özellikleri - Metin - Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • Erhan AYDIN-Risbek ALİMOV, Fikret YILDIRIM (2013), Yenisey Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig, Ankara: BilgeSu.
 • ERTAYLAN, İ. Hikmet (1960), Behcetü'l-Hadâyık (Tıpkıbasım), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • ERÜNSAL, İ. E. - Ahmet Yaşar OCAK (1984), Menakıbu'l-Kudsiyye Fî Menâsıbı'l-Ünsiyye, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • FAZILOV, E. (1985), Alişer navoiy asarlari tilining izohli lugati I-IV, Taşkent.
 • FETH ALİ KAÇAR (1903), A 'Behdset-ül-lugat' czimü csagatáj szótár, Hazırlayan: József THURY, Budapeşte: A M. Tud. Akad..
 • GABAIN, Anna Maria von (1941), Alttürkische Grammatik, Leipzig: Otto Harrasowitz.
 • GABAIN, Anna Maria von (1988), Eski Türkçenin Grameri, Çeviren: Mehmet AKALIN, Ankara: TDK Yayınları.
 • Gazi Zahireddin Babur Şah (2006), Babürname, Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1943), Yunus Emre Divanı, İstanbul: Türk Klasikleri Serisi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1965), Yunus Emre: Risalet-i Nushiyye ve Divan, İstanbul: Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayınları.
 • GÖZÜTOK, Avni (2001), Hayati, Mahzenü'l-Esrâr (Metin, Dizin, Tıpkıbasım), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Yayınları.
 • GÖZÜTOK, Avni (2001), Hacı Atmacaoğlu Muhiddin Mehmed, Mecmau'l-Kavaid (Gramer, Metin, Sözlük), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Yayınları.
 • GRÖNBECH, Kaare (2000), Türkçenin Yapısı, Çeviren: Mehmet AKALIN, Ankara: TDK Yayınları.
 • GRÖNBECH, Kaare (1942), Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus, Kopenhag.
 • GRÖNBECH, Kaare (1936), Codex Cumanicus cod. Marc. Lat. DXLIX; Faksimile, Kopenhag.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2007), Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin [Tarihî-Yaşayan Türk Lehçeleri, Anadolu Ağızları ve Altay Dilleri ile Karşılaştırmalı] Köken Bilgisi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLŞEHRÎ (1957), Mantıkt-Tayr (tıpkıbasım), Hazırlayan: Agah Sırrı LEVEND, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLSEVİN, Gürer (1997), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜLSEVİN, Gürer (1993), Kâmûs-ı Türkî'ye Göre Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları I: Fiilden İsim Yapan Ekler, Malatya.
 • GÜLSEVİN, Gürer (1983), Kırk Vezir Hikâyeleri, Ankara: DTCF Yayınları.
 • GÜLSEVİN, Gürer (1989), Ahmed-i Dâ'î, Miftâhu'l-Cenne (Metin, Dil Özellikleri, Dizin), Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1996), Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
 • HACIEMİNOĞLU, M. Necmettin (2000), Kutb'un Husrev ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • HAMILTON, James Russel (1998), İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara: TDK Yayınları.
 • HEYET, Ceval (2003), İki Dilin (Türkçe - Farsça) Karşılaştırması (Mukayesetü'l-Lügateyn), Çeviren: Mürsel ÖZTÜRK, Ankara: TDK Yayınları.
 • HEYET, Cevat (2008), Türk Dilinin ve Lehçelerinin Tarihi Seyri, Çeviren: Mürsel ÖZTÜRK, Ankara: TDK Yayınları.
 • HIZLI, Mefail (2005), Metinlerle Osmanlı Türkçesi, Bursa: Emin Yayınları.
 • İÇLİ, Ahmet (2014), Fasih-i Mevlevî, Gül ü Mül, Ankara: Karadeniz Dergi.
 • İDBEN, Emir İçhem (1997), Abdullah Ramiz Paşa, Emsile-i Türkiyye, Ankara: TDK Yayınları.
 • İDBEN, Emir İçhem (1999), Emsile-i Türkiyye (Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi 1) , Ankara: TDK Yayınları.
 • İSHAK BİN MURAD (2004), Ed-Dürret'ül-Mudiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye: Eski Oğuzca Sözlük - Gramer Arası Bir Eser, Hazırlayan: Bilgehan Atsız GÖKDAĞ-Seyfullah TÜRKMEN, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSHAN BİN MURAD (2007), Edviye-i Müfrede (Metin - Sözlük), Hazırlayan: Mustafa CANPOLAT, Ankara: TDK Yayınları.
 • İZBUDAK, Veled (1936), El-İdrâk Haşiyesi, İstanbul: TDK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.