ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • TEKİN, Talat (1995), Orhon Yazıtları: Kül Tigin Bilge Kağan Tunyukuk, İstanbul: Simurg Yayıncılık.
 • TEKİN, Talat (1994), Tunyukuk Yazıtı, İstanbul: Simurg Yayıncılık.
 • TEKİN, Talat (1989), XI. yüzyıl Türk şiiri: Divanü Lugatit-Türk'teki Manzum Parçalar , Ankara: TDK Yayınları.
 • TEKİN, Talat (1968), A Grammar of Orkhon Turkic, Bloomington: Indiana University Publications.
 • TERES, Ersin (2009), Saadet ki Aya Benzer (Kutadgu Bilig’den Seçmeler), İstanbul: Antik Yayınları.
 • TERES, Ersin (2008), Doğumunun 1000. Yılı Münasebetiyle Kaşgârlı Mahmut ve Divânu Lugâti't-Türk Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, İstanbul: Ürün Yayınları.
 • TERES, Ersin (2009), Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacip Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, İstanbul: Ürün Yayınları.
 • TERES, Ersin (2010), Karahanlı Türkçesi ve Eserleri, İstanbul: Ürün Yayınları.
 • TERZİ, M. (1994), Yazıcı Sâlih (Selahaddin) Kitâbu'ş-Şemsiyye (Dil Özellikleri, Dizin), Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • TEZCAN, Semih (2001), Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • THACKSTON Jr., W. M. (1993), Zahiruddin Muhammad Babur Mirza: Bâburnâma I-III, Cambridge: Cambridge University Press.
 • THOMSEN, Vilhelm (2002), Orhon Yazıtları Araştırmaları, Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara: TDK Yayınları.
 • THOMSEN, Vilhelm (1993), Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü: İlk Bildiri Çözülmüş Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları.
 • THOMSEN, Vilhelm (1894), Dechiffrement des Inscriptions de l'Orkhon et de l'ienissei, Kopenhag: Bianco Luno.
 • TIETZE, Andreas (1999), Anadolu Türkçesindeki Yunanca, İslavca, Arapça ve Farsça Ödünçlemeler Sözlüğü, İstanbul: Simurg Yayıncılık.
 • TİKEN, Kamil (2004), Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar Bağlaçlar Ünlemler ve Zarf Fiiller, Ankara: TDK Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2005), Eski Türkiye Türkçesi: XV. Yüzyıl Gramer Metin Sözlük, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TOPALOĞLU, Ahmet (1978), Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Satır-Arası Kur'an Tercümesi, C. II Sözlük, İstanbul.
 • TOPARLI, Recep (1992), İrşâdü'l-Mülük vê's-Selâtin, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOPARLI, Recep (2003), Ed-Dürretü'l-Mudiyye i'l-Lügati't-Türkiyye, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOPARLI, Recep (1988), Mu'înül-Mürîd, Erzurum.
 • TOPARLI, Recep - Hanifi VURAL-Recep KARAATLI (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOPARLI, Recep - M. Sadi ÇÖĞENLİ (2000), Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türki ve Acemi ve Mugali, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOPARLI, Recep (1998), Harezm Türkçesi, Tokat.
 • TOPARLI, Recep (1991), Bosnalı Alâettin Sâbit Dîvanı, Sivas.
 • TOPARLI, Recep (2003), İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmani, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOPARLI, Recep - Mehmet SADIK (2006), Üss-i Lisan-ı Türki, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOPARLI, Recep - Ali ILGIN (2006), MEHMET SADIK, Üss-i Lisan-ı Türki, Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • TÖREN, Hatice (1999), Ali Şir Nevâyî: Sedd-i İskenderi (İnceleme - Metin), Ankara: TDK Yayınları.
 • TSEND, Battulga (2005), Moğolistan'daki Runik Yazıtları/Küçük, Editör: Shagdarsuren TSEND, Ulaanbaatar: ADMON.
 • TULUM, Mertol (2012), 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Ankara: TDK Yayınları.
 • TULUM, Mertol - Mehmet Mahur TULUM (2016), Dede Korkut - Oğuznameler: Oğuz Beylerinin Hikâyeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • TUNA, Osman Nedim (1997), Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dili’nin Yaşı Meselesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • TURAN, Fikret (1996), Old Anatolian Turkish: Syntatic Structure, Massachussets: Harvard University.
 • TURAN, Z. (1992), Hacı Paşa (Celaleddin Hızır) Teshil (Metin, Dil Özellikleri, Söz Dizini), Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • TÜRK DİL KURUMU (1996), Ali Şir Nevâyî: Leyli vü Mecnun, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2007), Uluslararası Osmanlı Türkçesi Öncesi Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı Bildiriler (03-04 Aralık 1999), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKAY, Kaya (1999), Halit Ziya, Kavâid-i Lisân-ı Türkî, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKAY, Kaya (2002), Bedayi'u'l - Vasat Üçünçi Divan, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKMEN, Seyfullah (2011), Türk Lehçeleri Arasında İlk Metin Aktarma Örneği Kitab-ı Güzide, Sivas: Asitan Yayınları.
 • UĞURLU, Mustafa (1987), Münyetü'l-Guzât, Ankara.
 • UĞURLU, Mustafa (1999), Memlûk Türkçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ULUHAN, Çoban Hıdır - Muhammed NEVRUZİ (2007), Yusuf u Züleyha İnceleme Metin I - II Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • UNDERHILL, R. (1963), Turkish Grammar, Cambridge: The MIT Press.
 • ÜŞENMEZ, Emek (2009), Karahanlı Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Deniz.
 • ÜŞENMEZ, Emek (2010), Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü, İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • ÜŞENMEZ, Emek (2010), Eski Kur'an Tercümelerinden Özbekistan Nüshası Üzerinde Dil İncelemesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Ekler Dizini), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Basılmamış Doktora Tezi.
 • USER, Hatice Şirin (2009), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Konya: Kömen Yayınları.
 • USLUER, Hatice Şirin (2006), Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÜSTÜN, Zeynep (2008), Ausgewaehlte Abschnitte Aus Kutadgu Bilig, Çeviren: Leyla AÇABA, İstanbul: Profil Yayıncılık.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.