ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • JARRING, Gunnar (1980), Literay Text From Kashgar, Berlin: Publications of the Royal Society of Letters at Lund.
 • KAÇALİN, Mustafa (2006), Dedem Korkut'un Kazan Bey Oğuz-namesi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • KAÇALİN, Mustafa (2006), Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • KANAR, Mehmet (2011), Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü , İstanbul: Sav Yayınları.
 • KARA, Mehmet (1998), Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • KARABULUT, Ali Rıza - Ramazan YILDIZ (1978), Gülzâr-ı Ma'nevî ve İbrâhim Tennuri, Ankara: Elif Matbaası.
 • KARAHAN, Leyla (1994), Erzurumlu Darîr: Kıssa-i Yûsuf (Yûsuf u Züleyhâ), Ankara: TDK Yayınları.
 • KARAHAN, Leyla (1994), Kıssa-i Yusuf Yusuf u Züleyha, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARAKÖSE, Saadet (2001), Sa'îd Giray Dîvânı (Hayatı, Sanatı, Divan Metni), Denizli: Bilal Ofset.
 • KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1989), Seyf-i Sarâyî: Gülistan Tercümesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARAÖRS, M. Metin (2006), Nevadirü'ş-Şebab, Ali Şir Nevayi'nin İkinci Divanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARASOY, Yakup (1998), Şiban Han Divanı (İnceleme-Metin-Dizin) Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARASOY, Yakup - Mustafa TOKER (2005), Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibanî-nâme , Konya: Tablet Yayınları.
 • KARASOY, Yakup (2004), Satıraltı Tercümeli Bir Fıkıh Kitabı (İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım), Konya: SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
 • KARGI ÖLMEZ, Zuhal (1996), Ebulgazi Bahadır Han: Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin Soykütüğü), Ankara.
 • KARPUZ, Hacı Ömer (1994), Merec-al-Bahreyn, (Dilbilgisi Özellikleri, Metin, İndeks), Samsun.
 • KAŞĞARİ, Mahmud (2006), Divanü Lugat-it-Türk I-II-III-IV ciltler (Azericeye Çeviri), Çeviren: Ramiz ASKER, Editör: T. İ. HACIYEV, Baku: Ozan.
 • KAŞGARSKİY, Maxmud (2009), Divanu Lugati't-Tyurk (I-II-III tom), Çeviren: Ramiz ASKER, Editör: Kemal ABDULLAH, Baku: MBM.
 • KASIM MUHAMMED BEKR AĞA (2013), Haveran-Name, Hazırlayan: M. Fatih ALKAYIŞ, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KAYA, Ceval (1994), Altın Yaruk, Ankara: TDK Yayınları.
 • KAYA, Ceval (2008), Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh - Afza Hikayesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • KAYA, Fatih (2017), Manastırlı Mehmed Rifat - Hâce-i Lisân-ı Osmânî, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KAYMAZ, Süleyman (2000), Hukuk ve Devlet Yönetimi Açısından Kutadgu Bilig (Kutadgu Bilig Üzerine Hukuki Bir İnceleme), Ankara: Türk Kültürünü Araş. ve Tan. Vakfı.
 • KOÇ, Mustafa (2006), Baleybelen / İlk Yapma Dil, İstanbul: Klasik Yayınları.
 • KOCATÜRK, Sadettin (1982), Gülşehri ve Felek-Nâme, Ankara.
 • KÖK, Abdullah (2004), Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 73 1v235v/2) Giriş-Metin-İnceleme-Dizin (yayımlanmamış doktora tezi), Ankara.
 • KÖKTEKİN, Kazım (2000), Seyyid Ahmed Mirza, Taaşşukname (İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkıbasım), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Yayınları.
 • KÖKTEKİN, Kazım (2007), Yusuf-ı Meddah: Varka ve Gülşah (İnceleme - Metin - Dizin), Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Birinci Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1973), Sadru'd-dîn Şeyhoğlu: Marzubân-nâme Tercümesi, Ankara: DTCF Yayınları.
 • KUNOS, Ignacs (1902), Sejx Sulejman Efendi's Cagataj-Osmanisches Wörterbuch, Budapeşte.
 • KUT, Günay (2003), Ali Şir Nevayî - Gara'ibü's-Sigar: İnceleme - Karşılaştırmalı Metin, Ankara: TDK Yayınları.
 • KUZUBAŞ, Muhammet (2009), Sakiname (Nev'i-zade Atayi), İstanbul: Etüt Yayınları.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1968), Ali Şir Nevâyî I-IV, Ankara.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1957), Gülşehri, Mantıku't-Tayr Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
 • MALOV, S. Ye. (1967), Yazıx Jeltıx Uygurov, Moskova: Akademiya Nauk SSSR.
 • MANSUROĞLU, Mecdut (1958), Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri, İstanbul.
 • MANSUROĞLU, Mecdut (1947), Anadolu Türkçesi (XIII. Asır) Hoca Dehhanî ve Manzumeleri, İstanbul.
 • MERMERCAN, Mehmet Turgut (2013), Çağatayca Gülistan Tercümesi [Gülistan-ı Türkî] (Giriş- Gramer- Metin- Notlar- Dizin- Tıpkı Basım), Ankara: Hâkim Yayınları.
 • MERT, Osman (2009), Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes Tariat Şine Us, Ankara: Belen Yayıncılık.
 • MES'UT LUTFİ EFENDİ, (2013), Tuhfe-yi Lutfi: Türkçe-Farsça Manzum Sözlük, Hazırlayan: Ahmet TANYILDIZ, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • MEYER, Gustav (1839), Turkische Studien I. Die griechischen und romanischen Bestandtheile im wortschatze des Osmanisch Türkisch, Wien.
 • MİRZÂ AHMED BİN MİRZÂ KERÎM (2012), Mûsâ-nâme (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin Çeviri-Dizin-Tıpkıbasım, Hazırlayan: Ufuk Deniz AŞÇI, Konya: Palet.
 • MÖVLANA ŞEMSİ BAĞDADİ (2015), Yusuf ve Züleyha, Hazırlayan: Firuz REFAHİ ALEMDARİ, Tahran: Firuzan.
 • NASİRÜ'D-DİN BİN BURHANÜ'D-DİN RABGUZÎ (1997), Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Cilt I Giriş - Metin - Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
 • NASİRÜ'D-DİN BİN BURHANÜ'D-DİN RABGUZÎ (1997), Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Cilt II Dizin, Ankara: TDK Yayınları.
 • NİYAZÎ (2011), Nevayi'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, Hazırlayan: Mustafa KAÇALİN, Ankara: TDK Yayınları.
 • OFLAZOĞLU, A. Turan (1998), Korkut Ata, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖLMEZ, Mehmet (2012), Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan'daki Eski Türk Yazıtları, İstanbul: Bilgesu Yayıncılık.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.