ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ASLAN, Ensar (1978), Doğu Anadolu Saz Şairleri, Erzurum.
 • ASLAN, Ensar (1990), Halk Hikâyeleri İnceleme Yöntemleri, Yaralı Mahmut Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme, Diyarbakır.
 • ASLAN, Ensar (2003), Halkbilimi Araştırmaları I, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.
 • ATILGAN, Halil (2003), Türkülerin İsyanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AY, Göktan (1990), Folklora Giriş, İstanbul: İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı Mezunları Yayınları I.
 • AY, Arif (2001), Türk Edebiyatından Anne Şiirleri Antolojisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AYKURT, İzzet Ulvi (1942), Türk Vezni, İstanbul.
 • AYNİ, Mehmet Ali (2000), Tasavvuf Tarihi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • AZ, Mahir (1997), Tasavvuf: Mahiyeti, Büyükleri ve Tarikatlar, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • AZADOVSKİ, Mark (1992), Sibirya'dan Bir Masal Anası, Çeviren: İlhan BAŞGÖZ, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BALİ, Muhan (1973), Ercişli Emrah ve Selvihan Hikâyesi/Varyantların Tespiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Önemi, Ankara.
 • BALİ, Muhan (1982), Halk Edebiyatında Nesir, Erzurum.
 • BALIKÇISI, Halikarnas (1992), Anadolu Efsaneleri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1968), İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Ararat Yayınevi.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1993), Vay Başıma Gelenler: Tekerlemeler: Küçüklere de, Büyüklere de, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1995), Yunus Emre: Araştırma ve Şiirlerinden Güldeste, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • BAŞGÖZ, İlhan - Pertev Naili BORATAV (1998), Hoca Nasreddin, Never Shall I Die: A Thematic Analysis of Hoca Stories, İstanbul: Indiana University.
 • BAŞGÖZ, İlhan - A. TIETZE (1999), Türk Halkının Bilmeceleri, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1999), Geçmişten Günümüze Nasreddin Hoca, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • BAŞGÖZ, İlhan (1999), Nasreddin Hoca, İstanbul.
 • BAŞGÖZ, İlhan (2003), Karac'oğlan, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • BAYAT, Fuzuli (2003), Köroğlu: Şamandan Aşıka, Alptan Erene, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BAYAT, Fuzuli (2003), Korkut Ata, Mitolojiden Gerçekliğe, Ankara: Karam Araştırma Yayıncılık.
 • BAYAT, Fuzuli (2003), Köroğlu, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BAYATLI, Necdet Yaşar (2009), Irak Türkmenlerinin Halk Masalları (İnceleme-Metin-Sözlük), Ankara: Berikan Yayınevi.
 • BAYATLI , Necdet Yaşar (2011), Irak Türkmen Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara: Berikan Yayınevi.
 • BAYATLI, Necdet Yaşar - Yaşar KALAFAT (2011), Türk Kültürlü Halklarda Alkışlar Kargışlar , Ankara: Berikan Yayınevi.
 • BAYKURT, Şerif (1976), Türkiye'de Folklor, Ankara: Kalite Matbaası.
 • BAYKURT, Şerif - Sait EVLİYAOĞLU (1988), Türk Halkbilimi, Ankara.
 • BAYRAK, Mehmet (1987), Halk Gülmecesi: İnceleme, Örnekleme, Ankara: Yorum Yayınları.
 • BAYRI, Mehmet Halit (1937), Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar, İstanbul: Eminönü Halkevi Dil ve Tarih ve Edebiyat Şubesi Yayınları, Burhaneddin Basımevi.
 • BAYRI, Mehmet Halit (1956), Halk Şiiri XIX.Yüzyıl, İstanbul.
 • BAYRI, Mehmet Halit (1957), Halk Şiiri XX.Yüzyıl, İstanbul.
 • BAYRI, Mehmet Halit (1958), Âşık Gevherî Hayatı ve Eserleri, İstanbul.
 • BEKKİ, Salahaddin (2004), Baş Yastıkta Göz Yolda-Sivas Türküleri, İstanbul: Kitabevi.
 • BEKKİ, Salahaddin (2007), Maaday-Kara Destanı, Elazığ: Manas.
 • BENJAMIN, Walter (2001), Pasajlar, Çeviren: A. CEMAL, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • BEYDİLİ, Celal (2005), Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Çeviren: Eren ERCAN, Editör: Hayrettin İVGİN, Ankara: Yurt Kitap Yayın.
 • BEZİRCİ, Asim (1993), Türk Halk Şiiri: Tarihçesi, Kaynakları, Şairleri ve Seçme Şiirleri, İstanbul: Say Yayınları.
 • BİÇER, Bekir - Mehmet SERT (2007), Danişmend Gazi Destanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BİLGİLİ, Nuray (2014), Türklerin Kozmik Sembolleri Tamgalar, İstanbul: Hermes Yayınları.
 • BİNYAZAR, Adnan (2003), Halk Anlatıları, İstanbul: Can Yayınları.
 • BİRAY, Himmet (1992), Mahtumkulu Divânı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BİRTEK, Ferit (1999), En Eski Türk Savları, Ankara: TDK Yayınları.
 • BOESCHOTEN, Hendrik - Semih TEZCAN (2001), Dede Korukut Oğuznâmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • BORATAV, Pertev Naili (1931), Köroğlu Destanı, İstanbul.
 • BORATAV, Pertev Naili (1942), Halk Edebiyatı Dersleri, Ankara.
 • BORATAV, Pertev Naili - H. V. FIRATLI (1943), İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Ankara: Maarif Vekaleti Neşriyatı, Türk Edebiyarı Antolojileri: 4 Maarif Matbaası.
 • BORATAV, Pertev Naili - Abdülbaki GÖLPINARLI (1943), Pîr Sultan Abdal, Ankara: A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Halk Edebiyatı Serisi.
 • BORATAV, Pertev Naili (1946), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Ankara.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.