ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÖZTÜRK, Erol (2008), Kumuk Halk Şairi Yırçı Kazak Giriş - Metin - Sözlük, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Ali (1980), Çağlar İçinde Türk Destanları, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Ali (1983), Türk Anonim Edebiyatı, Erzurum.
 • ÖZTÜRK, Ali Osman (1995), Türkü Yazıları, Ankara: Milli Folklor Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Erol (2008), Yırçı Kazak: Kumuk Halk Şairi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZTÜRKMEN, Arzu (1998), Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • PAKALIN, Mehmet Zeki (1956), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul.
 • PALA, İskender (1999), Yunus Emre, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • PEKACAR, Çetin (2006), Kumuk Türklerinin Atasözleri, Ankara.
 • PROPP, Vlademir (1998), Folklor, Teori ve Tarih, Çeviren: N. NASGÜL-T. TANYİL, İstanbul: Avesta Basın Yayın.
 • RADLOFF, Wilhelm (1999), Türklerin Kökleri, Dilleri ve Halk Edebiyatı, Çeviren: Arzu EKİNCİ-Yasemin ÜNLÜ, İstanbul: Ekav Yayınları.
 • RADLOFF, Wilhelm - Ignacs KUNOS (1998), Proben. Der Volkslitteratur Der Türkischen Stamme VIII, Ankara: TDK Yayınları.
 • RAHİMOV, Kadir (2007), Özbek Destanları III: Ayçınar Destanı, Hazırlayan: Ayşe SOLMAZ, Ankara: TDK Yayınları.
 • REICHL, Karl (2002), Türk Boylarının Destanları (Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı), Çeviren: Metin EKİCİ, Ankara: TDK Yayınları.
 • ŞAHİN, Erdal (1999), Yurt Konulu Tatar Cırları (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin), Ankara: TDK Yayınları.
 • ŞAHİN, Erdal (2007), Hakas Destanı Altın Çüs, İstanbul: TDAV Yayınları.
 • ŞAHİN, Erdal (2000), Hakas Destanı Altın Çüş, Ankara: TDAV Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (1988), Sahada Derleme Metodları, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Ankara: TKAE Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (1998), Dede Korkut Kitabı I-II (İncelemeler, Derlemeler ve Aktarmalar), Konya.
 • SAKAOĞLU, Saim - Z. KARADAVUT (1998), Aşıkların Diliyle Cumhuriyet, Ankara: TDK Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (2004), 101 Türk Efsanesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim - Ali Berat ALPTEKİN-Y SAKAOĞLU-E. ŞİMŞEK (1999), Behçet Mahir'in Bütüh Hikâyeeri I-II, Ankara.
 • SAKAOĞLU, Saim (1999), Masal Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim - A. DUYMAZ (2002), İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (2003), 101 Anadolu Efsanesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (2002), Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (1973), Gümüşhane Masalları, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • SAKAOĞLU, Saim (1980), Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Ankara.
 • SAKAOĞLU, Saim (1985), Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri I-II, Çeviren: Ali Berat ALPTEKİN-E. ŞİMŞEK, İstanbul: Halk Kültürü Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (2013), Nasreddin Hoca Üzerine Yazılar, Konya: Kömen Yayınları.
 • SEHEND, Bulud Karaçorlu (2002), Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü - I, Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara: TDK Yayınları.
 • SEHEND, Bulud Karaçorlu (2002), Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü - II, Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara: TDK Yayınları.
 • ŞEHRİYAR, M. Hüseyin (2002), Haydar Baba'ya Selam, Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara: TDK Yayınları.
 • SENGİRBAYEV, Murin Jiray (2007), Kazak Destanları IV: Kırım’ın Kırk Batırı, Çeviren: Fikret TÜRKMEN-Metin ARIKAN, Ankara: TDK Yayınları.
 • SEYİDOĞLU, Bilge (2005), Mitoloji Üzerine Araştırmalar, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ŞİŞMAN, Bekir (2009), Cengiznâme, Samsun: Etüt Yayınları.
 • ŞİŞMAN, Bekir (2009), Kadın Evliyâ Menkıbeleri, Editör: A. Ali URAL, İstanbul: Şule Yayınları.
 • SÜMER, Faruk (1997), Türk Cumhuriyetlerini Meydana Getiren Eller ve Türk Destanları, İstanbul.
 • TANSES, Hamdi (2005), Öyküleriyle Halk Türküleri, İstanbul: Say Yayınları.
 • TEPELİ, Yusuf (2002), Fazilet-name I-II (Giriş-İnceleme-Metin) Fazilet-name II (Gramatikal Dizin), Ankara: TDK Yayınları.
 • TIETZE, Andreas - İlhan BAŞGÖZ (1999), Türk Halkının Bilmeceleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • TOGAN, A. Zeki Velidî (1992), Oğuz Destanı, İstanbul.
 • TONGA, Necati (2005), Hikâyeciliğimizdeki Zenginlik: Mustafa Kutlu ve Yoksulluk İçimizde, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1969), Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı (14 Temmuz 1969), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKMEN, Fikret (1995), Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler-I), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKMEN, Fikret (1974), Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukâyeseli Bir Araştırma, Ankara: Baylan Matbaası.
 • TÜRKMEN, Fikret (1983), Tâhir İle Zühre Hikâyesi (İnceleme-Metin), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • TÜRKMEN, Fikret (1989), Letâif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye Tercümesi) İnceleme, Şerh, Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırmaları Dairesi Yayınları.
 • TÜRKMEN, Fikret (1992), Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, İzmir: Akademi Kitabevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.