ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • GÜFTA, Hüseyin (2001), Erzurumlu Şair Hazık Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • GÜFTA, Hüseyin (2005), Divan Şiirinde İlim, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜFTA, Hüseyin (2002), Mehmed Rüşdî Efendi ve Hallü'l-işkâl Risâlesi, Antakya: M. Tekin Yayınları.
 • GÜFTA, Hüseyin (1999), Antakyalı Şair Yahyazâde Âsaf: Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şiirleri, Antakya.
 • GÜFTA, Hüseyin - 0 (2005), Divan Şiirinde Sabır, Antakya: M. Tekin Yayınları.
 • GÜLEÇ, İsmail (1998), Bir Bibliyografik Biyografi Denemesi: Katip Çelebi, Hayatı, Kişiliği ve Eserleri, İstanbul: Pati Yayınları.
 • GÜLEÇ, İsmail (2008), Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri, İstanbul: Pan Yayınları.
 • GÜLER, Kadir (1999), Gaybî Sunullah Divanı, Kütahya.
 • GÜLŞEHRİ, Ahmet (2000), Gülşehri ve Felek-name, Hazırlayan: Saadettin KOCATÜRK, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • GÜNEŞ, Mustafa (2001), Zavallı Eşeğin Hikayesi: Şeyhî'nin Harname'sinin Hikaye Bölümü=The Story of the Poor Donkey, Kütahya.
 • GÜNEŞ, Mustafa (2000), Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı: İnceleme-Karşılaştırmalı Metin, Ankara.
 • GÜNEŞ, Mustafa (2000), Yozgatlı Hüznî Dîvânı: İnceleme-Metin, Yozgat: Yozgat Belediyesi Yayınları.
 • GÜNEŞ, Mustafa (2003), Kütahyalı Gaybi Sun'ullah ve Şiirleri, Kütahya: Bizim Büro Basımevi.
 • GÜREL, Rahşan (1999), Enderunlu Osman Vâsıf Bey ve Divanı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • GÜRGENDERELİ, Müberra (2002), Hasan Ziyâ'î: Hayatı-Eserleri-Sanatı ve Divanı, İnceleme-Metin, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • GÜRGENDERELİ, Müberra (2007), Şeyh-i san'ân Mesnevisi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • GÜVEN, Ahmet Emin (2000), Kayseri'de Yazma Mecmualar ve Muhtevalarından Seçmeler, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • GÜVEN, Ahmet Emin (1993), Kayserili Mehmet Emîn Efendi (Rûzî), Ankara.
 • GÜVEN, Ahmet Emin (2001), Şair Beliğ Abdurrahman Hilmi bin Ali Nisârî Kayserili, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (1999), Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî) menâkıbnâmesi, Ankara: TTK Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (1999), Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi, Ankara: TTK Yayınları.
 • GÜZEL, Ragıb (1999), Yunus Emre Divanı, İstanbul: Çeltik Yayınları.
 • HAFIZZADE (2005), Kalemden Kelama Risale-i Hat, Hazırlayan: Sadettin EĞRİ, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • HAMAMİ, Erdal (2001), Râmî Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • HAMDULLAH, Hamdi (1991), Yusuf u Züleyha, Hazırlayan: Naci ONUR, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • HANYEVİ, Nuri Osman - Orhan KURTOĞLU (2006), Girit Şairleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • HARMANCI, M. Esad (2007), Süheyli Divan, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • HARMANCI, M. Esat (2007), Süheylî Ahmed bin Hemdem Kethüdâ Dîvân, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • HARPUTLU ABDÜLHAMİD HAZMİ (1998), Dîvân, Hazırlayan: Hayrettin AYAZ, Elazığ: Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları.
 • HAS, İbrahim (2004), Tasavvufi Konuşmalar: Risale-i Mukamele-i Has, Hazırlayan: Mustafa TATCI, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • HAS, İbrahim (2004), İnsan-ı Kamil Sözleri=Risale-i Kelimat-ı Piran, İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.
 • HAS, İbrahim (2003), Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi: Çıktım Erik Dalına, Ankara: Bizimbüro Yayınları.
 • HASAN LÜTFİ (2001), Şerh-i Gazel-i Cemâl, Hazırlayan: Cemal KURNAZ-Mustafa TATCI, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • HASAN SEZÂÎ-Yİ GÜLŞENÎ - Cezair YARAR (2001), Mektubat-ı Hazret-i Sezâî, İstanbul: Divan Yayınları.
 • HASAN ÜNSÎ ŞABÂNÎ (2001), Tasavvufî İncelikler: Kelâm-ı Azîz, Hazırlayan: Cemal KURNAZ-Mustafa TATCI, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • HASHALICI, Sabit (1952), I. Ahmed (Bahtî) Hayatı, Divanının Transkripsiyonu ve Tedkiki, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • HIZLI, Mefail (1997), Osmanlıca Metinler, Bursa: Esra Yayınları.
 • HOLBROOK, Victoria (1994), The Unreadable Shores of Love, Austin: University of Texas Press.
 • HORATA, Osman (1998), Esrar Dede: Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • HÜSEYİN B. AHMED EL-ERZURİMÎ (2003), Hulasa Okçuluk ve Atçılık=Kitâb fî-ilmi'n-nüşşâb-Kitâb fî-riyâzâti'l-hayl-Kitâb fî-'ilmi'l-musâbaka, Hazırlayan: H. İbrahim DELİCE, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • HÜSEYİN VASSAF (2000), Kemal-name-i Hakkî: Bursevî Biyografisi, Hazırlayan: Murat YURTSEVER, Bursa: Arasta Yayınları.
 • HÜSEYİN VASSAF (1999), Mevlid: Süleyman Çelebi ve Vesiletü'n-necat, Hazırlayan: Cemal KURNAZ-Mustafa TATÇI, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • HÜSEYNOV, Mir Celal Firidun (2000), XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı, Hazırlayan: Kemal YAVUZ-Erol ÜLGEN, İstanbul: Birleşik Yayıncılık.
 • İBN İSA SARUHÂNÎ (1995), Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İBN KEMÂL (1996), Dîvân: Tenkitli Metin, Hazırlayan: Mustafa DEMİREL, İstanbul.
 • İBN-İ KEMAL (1996), Dîvan, Tenkidli Metin, Hazırlayan: Mustafa DEMİREL, İstanbul: M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi.
 • İLAYDIN, Hikmet (1978), Dehhâni'nin Şiirleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • İLAYDIN, Hikmet (1998), Yunus Şiirinden Günümüze Yaklaşımlar: Korkma Ebedî Varsın, Hazırlayan: Nihal İLAYDIN, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İLAYDIN, Hikmet (1997), Türk Edebiyatında Nazım, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ILIC, Slobodan (1999), Hüseyin Lamekani: Ein Osmanischer Dichter und Mystiker und sein Literarisches Werk, Wiesbaden: Harrossowitz Verlag.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.