ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • TATÇI, Mustafa (1997), Edebiyattan İçeri Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TATÇI, Mustafa - Halil ÇELTİK (1995), Türk Edebiyatında Tasavvufi Rüya Tabirnameleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TAVKUL, Ufuk (2004), Karaçay-Malkar Destanları, Ankara: TDK Yayınları.
 • TAYMAS, Abdullah Battal (1988), İbni-Mühenna Lugati, Ankara: TDK Yayınları.
 • TEBRİZLİ AHMEDÎ (1996), Esrâr-nâme: İnceleme-Metin, Hazırlayan: Gönül AYAN, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1970), Süleyman Çelebi, Mevlid (Vesîletü'n-Necât), İstanbul: MEB Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1971), Şeyhi'nin Harname'si, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1963), Şeyhi'nin Husrev ü Şirin'i, İnceleme-metin, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1972), Yunus Emre Divanı, İstanbul: Tercüman Kitapçılık.
 • TOKEL, Dursun Ali (2000), Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar (Şahıslar Mitolojisi), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TOLASA, Harun (1973), Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • TOLASA, Harun (2002), Sehi, Latifi ve Aşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TOSKA, Zehra (1993), İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası, İstanbul: Metis Yayınları.
 • TULUM, Mertol (1963), Bahtı Divanı'nın Transkripsiyonu ve Şairin Edebî Şahsiyeti, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • TULUM, Mertol (1971), Sinan Paşa, Tazarru'-nâme, İstanbul: MEB Yayınları.
 • TURAN, Selami (2011), Saruhanlı Gülşenî Dîvânı, Isparta: Fakülte kitabevi.
 • TÜRSAN, Berin (1951), Şehzade Korkud ve Divanının Tetkiki, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • ÜNSÎ HASAN ŞABÂNÎ (2004), Dîvân-ı İlâhiyât, Hazırlayan: Mustafa TATCI, İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.
 • ÜNVER, İsmail (1983), Ahmedî, İskender-Nâme (İnceleme – tıpkıbasım), Ankara: TDK Yayınları.
 • VÂHİB ÜMMÎ HALVETÎ (2012), Dîvân-ı İlâhiyât, Hazırlayan: Mustafa TATCI-Ahmet ÖGKE, İstanbul: H Yayınları.
 • VURAL, Hanifi (2004), Çoban-nâme (Dede Ömer Ruşeni), Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları.
 • YARDIM, Ali (2004), Amasya Kaya Kitabesi (Bâyezid Paşa İmâreti Vakfiyesi), Ankara: T.C. Amasya Valiliği Kültür Yayınları.
 • YAVUZ, Kemal (2000), Garib-nâme: Tıpkıbasım, Karşılaştırmalı Metin ve Aktarma, İstanbul: TDK Yayınları.
 • YAVUZ, Orhan - Bekir DİREKCİ-Mevlüt GÜLMEZ-Mehmet YASTI-Hidayet DUYAR (2014), Muhibbî Dîvânı (Bölge Yazma Eserler Nüshası) , Konya: Palet Yayınları.
 • YAVUZ, Orhan - Mevlüt GÜLMEZ (2015), Manzum İlk Ashâb-ı Kehf Kıssası (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Konya: Palet Yayınları.
 • YAVUZER, Hayati (2008), Kemal Ümmi Divanı (İnceleme-Metin), Ankara: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • YAZAR, İlyas (2001), Ömer Fuâdî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Bülbüliyyesi'nin Metni, İstanbul: Hamle Yayınları.
 • YAZAR, İlyas (2010), Kani Divanı, İstanbul: Libra.
 • YEKBAŞ, Hakan (2013), Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Râşih'in Ashâb-ı Kehf Mesnevîsi, İstanbul: Kitabevi.
 • YELTEN, Muhammet (1998), Şirvanlı Mahmud: Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • YENİŞEHRLİ AVNİ BEY (2005), Farsça Divan, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • YENİTERZİ, Emine (2001), Behişti'nin Heş Behişt Mesnevisi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • YILDIRIM, Ali (2006), Divan Edebiyatında Mahlas ve Mahlas-nameler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YILMAZ ÖNDER, Sevim (2013), Ümmî İîsâ'nın Mihr ü Vefâ Mesnevisi, İstanbul: Ofis2005.
 • YÖRÜKOĞLU, M. Nuri (2002), Manisa Yangını, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • YORULMAZ, Hüseyin (2005), Divan Şiirinden Seçmeler, İstanbul: Metropol Yayınları.
 • YORULMAZ, Hüseyin (1998), Urfalı Nâbî, İstanbul: Şule Yayınları.
 • YÜCEOL ÖZEZEN, Muna (2012), Gelibolulu Mustafa Ali - Hilyetü'r-Rical ve Söz Varlığı, Ankara: TDK Yayınları.
 • YÜCEOL ÖZEZEN, Muna - İbrahim Çetin DERDİYOK (2012), Ölümünün 500. Yılında Necati Bey'e Armağan, Ankara: TDK Yayınları.
 • YÜKSEL, Hasan - H. İbrahim DELİCE-İ. Hakkı AKSOYAK (1996), Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin: İslâmî'nin Mesnevisi, Sivas.
 • YÜKSEL, S. (1965), Mehmed, Işk-nâme, Ankara: DTCF Yayınları.
 • YUNUS EMRE - Abdurrahman GÜZEL (2005), Güldeste, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ZAVOTÇU, Gencay (2006), Divan Edebiyatı Kişiler-Kişilikler Sözlüğü, Ankara: Aydın Kitabevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.