ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal (1971), Son Asır Türk Şairleri, İstanbul.
 • İNALCIK, Halil (2003), Şâir ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik İnceleme, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • İNCE, Adnan (2000), Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid, Ankara: TDK Yayınları.
 • İNCE, Adnan (1994), Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim Dîvânı Tenkitli Basım, Ankara: Yükseköğretim Kurulu Matbaası.
 • İPEKTEN, Haluk (1989), Enderunlu Vasıf, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • İPEKTEN, Haluk (1970), Na'ilî-i Kadim Divanı Edisyon Kritik, İstanbul: MEB Yayınları.
 • İPEKTEN, Haluk (1973), Nâ'ilî-i Kadim Hayatı ve Edebî Kişiliği, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • İPEKTEN, Haluk (2004), Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • İPEKTEN, Haluk (2007), Baki: Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İPEKTEN, Haluk - Mustafa İSEN (1997), Basılı Divanlar Katoloğu, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İPEKTEN, Haluk (1996), Fuzuli Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İPEKTEN, Haluk (1996), Divan Edebiyatında Edebi Muhitler, İstanbul: MEB Yayınları.
 • İPEKTEN, Halûk (1991), Şeyh Gâlib: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • İPEKTEN, Halûk (1991), Fuzûlî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İPEKTEN, Halûk (1990), Naili Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İPEKTEN, Halûk (1991), Naili: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İPEKTEN, Halûk (1994), Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • İSEN, Mustafa - Filiz KILIÇ-Muhsin MACİT-Osman HORATA-İ. Hakkı AKSOYAK (2002), Şair Tezkireleri, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • İSEN, Mustafa - Osman HORATA-Muhsin MACİT-Filiz KILIÇ-İ. Hakkı AKSOYAK (2006), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • İSEN, Mustafa - İ. Hakkı AKSOYAK (2003), Vuslatî Ali Bey: Gazâ-nâme-i Çehrin, Ankara.
 • İSEN, Mustafa - Ali Fuat BİLKAN (1997), Sultan Şairler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (1998), Sehî Tezkiresi: Heşt Behişt, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSEN, Mustafa - Muhsin MACİT (1992), Türk Edebiyatında Tevhidler; Antoloji, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (1994), Künhü'l-ahbâr'ın Tezkire Kısmı, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (1997), Ötelerden Bir Ses: Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSEN, Mustafa - Suat ENGÜLLÜ (1997), Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım): Makedonya Türk Edebiyatı ve Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (1993), Acıyı Bal Eylemek: Türk Edebiyatında Mersiye, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (1990), Latifî Tezkiresi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (1998), Gelibolulu Mustafa Âlî, Ankara: Şûle Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (2010), Tezkireden Biyografiye, Ankara: Kapı Yayınları.
 • İSEN, Mustafa - Cemal KURNAZ (1990), Şeyhî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSEN, Mustafa (1990), Usulî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İSLAMÎ (1998), Ali Şir Nevâî ve Hârezm Evliyaları, Taşkent.
 • İSMAİL HAKKI BURSEVÎ (2000), Divan, Hazırlayan: Murat YURTSEVER, Bursa: Arasta Yayınları.
 • İZ, Fahir (1995), Eski Türk Edebiyatında Nazım Cilt 1, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İZ, Fahir (1995), Eski Türk Edebiyatında Nazım Cilt 2, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İZ, Fahir (1996), Eski Türk Edebiyatında Nesir, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İZ, Fahir (1995), Eski Türk Edebiyatında Nazım: XIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortasına Kadar Yazmalardan Seçilmiş Metinler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İZBUDAK, Veled (1936), Atalar Sözü, Ankara: TDK Yayınları.
 • KABAKLI, Ahmet (1978), Türk Edebiyatı, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • KADIOĞLU, İdris (2004), Diyarbakırlı Lebib: Hayatı, Edebi Kişilği, Eserleri ve Divanı, Diyarbakır.
 • KADIOĞLU, İdris (2008), Es'ad-ı Bağdâdî Divânı (İnceleme, Metin, Dizin) , Malatya: Özserhat Yayıncılık.
 • KAHRAMAN, Mehmet (1999), Divan Edebiyatı Tartışmaları, İstanbul: Beyan Yayınları.
 • KAHRAMAN, Mehmet (2000), Leylâ ve Mecnûn Romanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • KALKIŞIM, Muhsin (1994), Şeyh Galib Divânı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KALKIŞIM, Muhsin (1993), Hürriyetin Elifbası, Trabzon: Akademik Yorum Dergisi Yayınları.
 • KALKIŞIM, Muhsin (1998), Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn Hikâyesi: Tahkiye Unsurları, Adana: Derya Kitabevi.
 • KALKIŞIM, Muhsin (2004), Seyyid Vesîm Dîvânı, Trabzon.
 • KALKIŞIM, Muhsin (2004), Işığın Büyüsü, Türk Şiiri Güldestesi, Bakü: Kafkaz Üniversitesi Yayınları.
 • KALKIŞIM, M. Muhsin (1994), Şeyh Galib Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.