ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI (1997), Divan, Hazırlayan: Turgut KARABEY-Numan KÜLEKÇİ, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • ESRAR DEDE (2000), Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, Hazırlayan: İlhan GENÇ, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • EŞREFOĞLU B. AHMED (1992), Fütüvvetnâme, Hazırlayan: Orhan BİLGİN, İstanbul.
 • EŞREFOĞLU RUMÎ (2002), Tarikatnâme, Hazırlayan: Esra KESKİNKILIÇ, İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
 • EŞREFOĞLU RUMÎ (1996), Müzekki'n-nüfûs, Hazırlayan: Abdullah UÇMAN, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • EYÜBOĞLU, İsmet Zeki (1991), Divan Şiirinde Sapık Sevgi, İstanbul: Broy Yayınları.
 • EYÜBOĞLU, İsmet Zeki (1994), Divan Şiiri, İstanbul: Say Yayınları.
 • EYYUBÎ (1991), Menakıb-ı Sultan Süleyman=Risale-i Padişah-name, Hazırlayan: Mehmet AKKUŞ, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • FASİH AHMED DEDE (2004), Farsça Divançe, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, Erzurum.
 • FASİH AHMED DEDE (2007), Farsça Divançe, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, İstanbul: Çantay Kitap Kırtasiye.
 • FEDAİ, Harid (2003), Handî Dîvânı-1: Gazeller, İstanbul: Eren Yayınları.
 • FİLİZ, Lütfi (2003), Fânî'den Öğütler, Hazırlayan: Seyhun BESİN-Şenol FİLİZ-İsmail GÜLEÇ, İstanbul: Pan Yayınevi.
 • FİRDEVSÎ-i RÛMÎ (2009), Süleymannâme-i Kebîr, Hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • FLORİNALI NAZIM (2009), Hatırat-ı Meşahir, Hazırlayan: Salim ÇONOĞLU, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.
 • FURUGİ, Muhammed Ali-yi - Kasım-ı Gani-Alî Asgar-i Halebî (2002), Hayyâm'ın Hayatı, Felsefesi ve Gerçek Rubaîleri, Hazırlayan: Hasan ÇİFTÇİ-Orhan BAŞARAN, İstanbul: Babil Yayınları.
 • FUZÛLÎ (1996), Fuzuli: 500, Ankara: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları.
 • FUZÛLÎ (1996), Leylâ ve Mecnûn: Metin, Nesre Çeviri, Notlar ve Açıklamalar, Hazırlayan: Muhammet Nur DOĞAN, İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • FUZÛLÎ (1997), Mecnûn ve Leylâ Dilinden Şiirler, Çeviren: Muhammed Nur DOĞAN, İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • FUZÛLÎ (1990), Erenler Bahçesi=Hadîkatu's-su'adâ, Hazırlayan: Servet BAYOĞLU, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • FUZÛLÎ (1995), Divân-ı Türkî, Hazırlayan: Emîn SIDDÎKÎ, Tahran.
 • FUZÛLÎ (1994), Muhammed b. Süleyman Bağdadi (1480-1556), İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Süleymaniye Kütüphanesi Yayınları.
 • FUZULİ, Muhammed b. Süleyman el-Bağdadi (1995), Dîvân-ı Fârisî=The Persian Poems of Fuzuli, Tahran: Vezaret-i Ferheng u İrşad İsla.
 • GAYBÎ, Seyyid Hüseyin İbn Seyyid (2004), Şerhu Hutbeti'l-beyan: İnceleme-Metin, Hazırlayan: M. Saffet KARAKAYA, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • GAZIC, Lejla i Salih Trako (1997), Orijantalnog Instituta a Sarajevu-Lijepa Knijizevnost [Sarayevo Şarkiyat Enstitüsü Yazma Eserler Kataloğu: Edebiyat], Sarajevo: Orijentalni Institut Sarajeva.
 • GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ (1998), Riyâzü's-sâlikîn, Hazırlayan: Mehmet ARSLAN-İsmail Hakkı AKSOYAK, Sivas.
 • GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ (1996), Câmi'u'l-buhûr der Mecâlis-i Sûr: Edisyon Kritik ve Tahlil, Hazırlayan: Ali ÖZTEKİN, Ankara: TTK Yayınları.
 • GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ (2004), Hayyâm'a Nazireler, Hazırlayan: Orhan BAŞARAN-Mehmet ATALAY, Erzurum.
 • GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ (2003), The Ottoman Gentleman of the Sixteeth Century: Mustafa Âli's Mevâ'idü'n-Nefâ'is fî Kavâ'idi'l-Mecâlis=Tables of Delicacies Concerning the Rules of the Social Gatherings., Hazırlayan: Annotated English Translation by Douglas L.Brookes, Cambridge Mass.: Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University.
 • GELİBOLULU MUSTAFA ÂLİ (2010), Hayyâ'a Nazîreler, Hazırlayan: Mehmet ATALAY-Orhan BAŞARAN, İstanbul: Çantay Kitap Kırtasiye.
 • GEMİCİ, Nurettin (1999), Evliya Çelebi in Medina, Marburg: Tectum Verlag.
 • GENÇ, İlhan (2000), Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • GENÇ, İlhan (1998), Hoca Neş'et: Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ın Tenkidli Metni, İzmir.
 • GIBB, Elias John Wilkinson (1999), Osmanlı Şiiri Tarihi, Çeviren: Ali ÇAVUŞOĞLU, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (1995), Eski, Yeni ve Ötesi: Seçme Makaleler 1, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (1997), Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif: Seçme Makaleler 2, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (2002), Güçlük Nerede?: Seçme Makaleler 3, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik (2000), Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1955), Divan Şiiri, XV-XX. Yüzyıllar (Beş Kitap), İstanbul: Yeni Matbaa.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1961), Fuzuli Divanı, İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1972), Mahmud-ı Şebüsteri, Gülşen-i Râz Şerhi, İstanbul: MEB Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1970), Mevlâna Celâleddin Divan-ı Kebir'den Seçmeler, İstanbul: MEB Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1965), Mevlâna Celâleddin: Mecâlis-i Seb'a, Konya: Yeni Kitap Basımevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1963), Mevlâna Celâleddin, İstanbul: Yeni Matbaa.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1968), Şeyh Gâlib: Hüsn ü Aşk, İstanbul: As Basımevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1936), Âşık Paşa'nın Şiirleri, İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (2003), Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, Hazırlayan: Abdülbâkî GÖLPINARLI, Ankara: TTK Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (2001), Şeyh Galib Divanı'ndan Seçmeler, Ankara: MEB Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (2004), Nedim Divanı: Devrine, Hayatına ve Edebî Şahsiyetiyle Tesirine Ait Önsöz, Kasideler, Kıt'a ve Tarihler, Gazeller, Terkipler, Rubailer, Beyit ve Müfretler, Sözlük, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1945), Divan Edebiyatı Beyanındadır, İstanbul: Marmara Kitabevi.
 • GÖNENSAY, Hıfzı Tevfik (1944), Başlangıçtan Tanzimata Kadar Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Yeneriş Basımevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.