ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ARGUNŞAH, Mustafa (2002), Kirdeci Ali:Kesik Baş Destanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ARI, Ahmet (2003), Galib Dede'nin Aşk Ateşi: Şeyh Galib Divanı'nda Aşk, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • ARI, Ahmet (2003), Mevlevilikte Bir Hanedanlık Kurucusu: Sâkıb Dede ve Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ARSLAN, Mehmet (1999), Türk Edebiyatında Manzum Sûrnâmeler: Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ARSLAN, Mehmet - İ. Hakkı AKSOYAK (1994), Haşmet Külliyatı, Sivas.
 • ARSLAN, Mehmet - İ. Hakkı AKSOYAK (1998), Gelibolulu Âlî Riyâzü's-sâlikîn, Sivas.
 • ARSLAN, Mehmet (2002), Şeref Hanım Divanı, İstanbul: Kitabevi.
 • ARSLAN, Mehmet (2000), Osmanlı Edebiyat, Tarih, Kültür Makaleleri, İstanbul: Kitabevi.
 • ARSLAN, Mehmet (2000), Türk Edebiyatında Surnameler:Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • ARSLAN, Mehmet - Burhan PAÇACIOĞLU (1996), Letâ'if-ı Hoca Nasreddin, Sivas.
 • ARSLAN, Mehmet - İsmail Hakkı AKSOYAK (1994), Haşmet Külliyatı: Divan, Senedü'ş-şuarâ, Vilâdet-nâme (Sur-nâme), İntisabü'l-mülk (Hab-nâme), Sivas: Dilek Matbaası.
 • ARSLAN, Mehmet (1994), Zâtî Süleyman Efenddi, Divan ve Sevânihu'n-nevâdir fî ma'rifeti'l-anâsır, Sivas: Dilek Matbaası.
 • ARSLAN, Mehmet (1994), Pendnâme-i Zarîfî, Sivas: Dilek Matbaası.
 • ARSLAN, Mehmet (2004), Argo Kitabı, İstanbul: Kitabevi.
 • ARSLAN, Mehmet (2003), Leylâ Hanım Divanı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ARSLAN, Mehmet (2004), Antepli Aynî Divanı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ARSLAN, Mehmet (2009), Sivaslı Gulâmî Dîvânı, Sivas: Asitan Yayınevi.
 • ARSLAN, Mehmet (2005), Bursalı İffet Divanı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ARSLAN, Mehmet (2007), Mihrî Hâtun Divânı, Ankara: T.C. Amasya Valiliği Kültür Yayınları.
 • ASAF HÂLET ÇELEBİ (2002), Dîvân Şiirinde İstanbul, Ankara: Hece Yayınları.
 • ÂŞIK ÖMER (2010), Âşık Ömer Divanı, Hazırlayan: Yakup KARASOY-Orhan YAVUZ, Konya.
 • ÂŞIK PAŞA (2000), Garib-nâme, Hazırlayan: Kemal YAVUZ, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÂŞIK PAŞAZÂDE (2003), Osmanoğulları'nın Tarihi, Çeviren: Kemal YAVUZ-M.A. Yekta SARAÇ, İatanbul: Koç Yayınları.
 • ASİYE HATUN (1994), Rüya Mektupları, Hazırlayan: Cemal KAFADAR, İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • AŞKAR, Mustafa (2001), Tasavvuf Tarihi Literatürü, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ATALAY, Mehmet (1998), Sâ'ib-i Tebrîzî'nin Bazı Darbımeselleri ve Onlarla İlgili Örnek Beyitleri , Hazırlayan: Orhan BAŞARAN, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • ATALAY, Mehmet (1999), Kâtibi-yi Nîşâbûrî, Sînâme ve Dilrubây Adlı Mesnevileri Metin-İnceleme, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • ATALAY, Mehmet (2007), Tâhirü'l-Mevlevî'nin Farsça Divançesi ve Tercümesi, İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • ATALAY, Mehmet (2007), Ahmed Remzi Dede and His Persian Poems, İstanbul: Çantay Kitap Kırtasiye.
 • ATALAY, Mehmet (2015), İran Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Gaznelilere Kadar, İstanbul: Demavend Yayınları.
 • ATASOY, Nurhan (1999), 1582 Surname-i Hümayun: Düğün Kitabı, İstanbul: Koçbank Yayınları.
 • ATEŞ, Ahmet (1954), Vesiletü'n-Necat (Mevlîd), Süleyman Çelebi, Ankara: TTK Yayınları.
 • ATİK, Hikmet (2010), Günahkâr Dîvânı, Sivas: Asitan Yayınevi.
 • ATIL, Esin (1999), Levni ve Surname:Bir Osmanlı Şenliğinin Öyküsü, İstanbul: Koçbank Yayınları.
 • ATLANSOY, Kadir (1998), Bursa Şairleri: Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Bursa: Asa Kitabevi.
 • ATSIZ, Hüseyin Nihal (1949), Ahmedî, Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âli Osman, İstanbul: Türkiye Basımevi.
 • AYAN, Hüseyin (2005), Fuzuli Leyla vü Mecnun , İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AYAN, Hüseyin (1979), Hurşid-nâme, Erzurum.
 • AYAN, Gönül (1998), Lâmi'î, Vâmık u Azrâ: İnceleme-Metin, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • AYAN, Hüseyin (2002), Nesimi: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni I-II, Ankara: TDK Yayınları.
 • AYAN, Hüseyin (1990), Nesimî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AYBET, Nahid (1989), Fuzûlî Divanında Maddî Kültür, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • AYDEMİR, Yaşar (2000), Behiştî Divanı: Behiştî, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni, Ankara: MEB Yayınları.
 • AYDEMİR, Yaşar (2007), Ravzî Divanı, Ankara: Birleşik Kitabevi.
 • AYDEMİR, Yaşar (2007), Vücudî, Hayâl u Yâr, Ankara: Birleşik Kitabevi.
 • AYDEMİR, Yaşar - Abdulkadir HAYBER (2007), Makedonya Kütüphaneleri Türkçe Yazma Eserler Katalogu, Ankara: TİKA.
 • AYDEMİR, Yaşar - Cemâl KURNAZ, Mustafa TATCI (2001), Giritli Salâcıoğlu Mustafa ve Mesnevileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • AYDEMİR, Yaşar - Cemâl KURNAZ, Mustafa TATCI (2000), Salacıoğlu Mustafa Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AYDIN, Abdullah (2004), Üsküdarlı Fenâyî Cennet Mehmet Efendi ve Dîvânı, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • AYDIN, Mehmet (2003), 17. Yüzyıl Divan Şairlerinden Vecdî (Abdülbaki) Divanı, Hazırlayan: Mehmet Aydın, Prizren: BAL-TAM.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.