ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • KALPAKLI, Mehmet - Walter ANDREWS-Najaat BLACK (1997), Ottoman Lyric Poetry: An Anthology, Austin: University of Texas.
 • KALPAKLI, Mehmet (1999), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • KAM, Ferid (1998), Âsâr-ı Edebiye Tedkikatı, Hazırlayan: Ali YILDIRIM, Elazığ.
 • KAM, Ömer Ferit (2003), Divan Şiirinin Dünyasına Giriş=Âsâr-ı Edebiye Tetkikatı, Hazırlayan: Halil ÇELTİK, Ankara: MEB Yayınları.
 • KANAR, Mehmet (1995), Fehmî ve Şeyh Abdullâh-i Şebisterî-i Niyâzî'nin Şem'u Pervâne Mesnevileri, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • KANTEMİROĞLU (2001), Kitâbu İlmi'l-mûsîkî Alâ Vechi'l-hurûfât=Mûsikîyi Harflerle Tesbît ve İcrâ İlminin Kitabı, Hazırlayan: Yalçın TURA, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • KAPLAN, Mahmut (2003), Deh Murg-ı Şemsî: İnceleme-Metin-Sözlük, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Vakfı Yayınları.
 • KAPLAN, Mahmut (2002), Ahlâk Kitaplarımız, Malatya.
 • KAPLAN, Mahmut (2003), Divan Şiirinin Kıyısında, Ankara: Kaşgar Neşriyat.
 • KAPLAN, Mahmut (1995), Hayriyye-i Nâbî: İnceleme-Metin, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Yüksek Kurumu Yayınları.
 • KAPLAN, Mahmut (1996), Neşâtî Dîvanı, İzmir: Akademi Kitabevi.
 • KARAAĞAÇ, Günay (1997), Lütfî Divanı Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARABAŞ-I VELİ (2002), Miyar-ı Tarîkat, Hazırlayan: Mustafa TATÇI-Cemal KURNAZ, Ankara: Alperen Yayınları.
 • KARABEY, Turgut (1996), Ahmet Paşa. Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARABEY, Turgut (1992), Ahmed Paşa: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eseri ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • KARABEY, Turgut - Mehmet VANLIOĞLU-Mehmet ATALAY (1996), Şeyh Galib: Şerh-i Ceziretü'l-mesnevi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • KARABEY, Turgut - Mehmet ATALAY (1997), Neşati: Şerh-i Ba'z-ı Kasaid-i Urfî, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • KARABEY, Turgut (1996), Ahmed Paşa: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARAHAN, Abdülkadir (1995), Fuzûlî: Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • KARAHAN, Abdülkadir (1991), İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadîs: Toplama, Tercüme ve Şerhleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • KARAİSMAİLOĞLU, Adnan (2001), Klasik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARATAŞ, Turan (2004), Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARTAL, Ahmet (2006), Basiri ve Türkçe Şiirleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARTAL, Ahmet (2003), Tuhfe-i Remzi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAVRUK, Hasan - Bahir SELÇUK (2009), Filibeli Vecdî ve Dîvânı (Metin-Dizin), Malatya: Özserhat Yayınları.
 • KAVRUK, Hasan (2001), Şeyhülislâm Yahyâ Divânı Tenkitli Metin, Ankara: MEB Yayınları.
 • KAYA, Doğan (2004), Yaşnameler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAYA, Bayram Ali (2005), Mesnevi'den Seçmeler, Editör: Hüseyin YORULMAZ, İstanbul: Metropol Yayınları.
 • KAYA, Doğan (2005), Âşık Ruhsatî, Sivas: Dilek Ofset Matbaacılık.
 • KAYAALP, İsa (1976), Sultan Ahmed ve Divanı, İstanbul.
 • KAYAOĞLU, Taceddin - Mahmut KIRTAN (2006), Bayburtlu Hicrânî, İstanbul: Fide Yayınları.
 • KAYASANDIK, Ahmet (2011), Âdâb-ı Makâl (Metin-Dil Özellikleri-Dizin), Konya: Aybil.
 • KILIÇ, Filiz (1998), XVII. yy. Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KILIÇ, Filiz (2000), Şehzade Bayezid-Şâhî, Hayatı ve Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • KILIÇ, Atabey (2004), Mirza-zade Ahmed Neyli ve Divanı, İstanbul: Kitabevi.
 • KILIÇ, Atabey (2005), Mürîdî ve Pend-i Ricâl Mesnevîsi (İnceleme- Tenkitli metin- Dizin), İzmir: Akademi Kitabevi.
 • KILINÇ, Aziz (2006), Türk Edebiyatında Vasiyetnameler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KİREMİT, Mehmet (1999), Seydi Ali Reis Mir'atü'l - Memalik. İnceleme - Metin - İndeks, Ankara: TDK Yayınları.
 • KIRKKILIÇ, Ahmet H. (1998), Sultan Üçüncü Murad, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanından Seçmeler, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • KISSLING, Von Hans Joachim (1983), Die Sprache des Asık Pasazade, Breslau.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2006), Sana Benzer Güzel Olmaz: Divan Şiirinde Nazire, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÖKSAL, M. Fatik (2005), Klasik Türk Şiiri Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2005), Klasik Türk Şiiri Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÖKSAL, M. Fatih (1998), Kayserili Divan Şairleri, Kayseri: Geçit.
 • Köksal, M. Fatih - Hasan Yüksel (1998), Osmanlı Toplumunda Sadat-ı Kiram ve Nakibüleşraflar; Ahmet Rif'at, Devhatü'n-nukaba, Sivas.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2003), Yenipazarlı Vali, Hüsn ü Dil, İstanbul: Kitabevi.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2003), Derviş Hayali, Ravzatü'l-envar, İstanbul: Kitabevi.
 • KÖKSAL, M. Fatih - Orhan KURTOĞLU-Hasan KARAKÖKSE-Özer ŞENÖDEYİCİ (2008), Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri (Şecernameler, Beratlar, Vakfiyeler), Ankara: Kırşehir Valiliği.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2006), Sana Benzer Güzel Olmaz - Divan Şiirinde Nazire, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2012), Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, İstanbul: Kesit Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.