ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • PALA, İskender (1994), 99 Soruda Türkçe Kültürü, Hazırlayan: vd., İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • PALA, İskender (1995), Gazavat-ı Hayreddin Paşa, Ankara: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları.
 • PALA, İskender (1991), Hilye-i Saâdet, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • PEKOLCAY, Necla (1967), İslâmî Türk Edebiyatı I-II, İstanbul: Fatih Matbaası.
 • PEKOLCAY, Necla (1968), İslâmî Türk Edebiyatı III-IV, İstanbul: Fatih Matbaası.
 • PEKOLCAY, Necla (1994), İsâmî Türk Edebiyatında Nevîler, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • PEKOLCAY, Necla (1994), İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nevîlere Giriş, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • RÂMÎ (2001), Râmî Dîvânı, Hazırlayan: Erdal HAMAMİ, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • RIFAT, Hüseyin (1942), Yeni İlâvelerle Mevlâna Rubailerinden Seçilmiş Türkçe Manzum Tercümeler, İstanbul: Abajoli Basımevi.
 • SARAÇ, M. A. Yekta (2002), Emrî Divanı, İstanbul: Eren Yayıncılık.
 • ŞARDAĞ, Rüştü (1982), Şair Sultanlar, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • SATOĞLU, Abdullah (2004), Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Selâhaddîn-i Uşâkkî, Abdullah (2002), Hz. Peygamber'e Na'tlar: Dîvân-ı Nu'ût-ı Salâhî, Hazırlayan: Mehmet AKKUŞ, İstanbul: Şelale.
 • SELÇUK, Bahir (2004), Ahenk Unsurları Bakımından Nef'i Divânı'nın Tahlili, Malatya: Özserhat Yayınları.
 • SELÇUK, Bahir (2010), Nergisî, Meşâkku'l-Uşşâk (İnceleme-Metin), Erzurum: Salkımsöğüt.
 • ŞENÖDEYİCİ, Özer (2012), Osmanlının Görsel Şiirleri, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ŞENÖDEYİCİ, Özer - Halil Sercan KOŞİK (2017), Osmanlının Gizemli İlimleri I, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ŞENTÜRK, Ahmet Atilla - Ahmet KARTAL (2005), Üniversiteler için Eski Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • SERDAROĞLU, Vildan (2006), Sosyal Hayat Işığında Zati Divanı, İstanbul: İSAM Yayınları.
 • ŞEYH GALİB (2007), Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Hazırlayan: Mehmet ATALAY-Turgut KARABEY, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi.
 • ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZİ (2002), Gülistan, Çeviren: Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SEYİDOĞLU, Bilge (1997), Erzurum Efsaneleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ŞİMŞEK, Selami (2005), Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi - Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, Kenzü'l-Esrâr ve Dîvânı, İstanbul: Buhara yayınları.
 • ŞİRVANLI MAHMUD (1993), Kemâliyye (Giriş- İnceleme- Cümle Bilgisi- Metin- Sözlük), Hazırlayan: Muhammet Yelten, İst. Ün. Basımevi: Edebiyat Fakültesi.
 • SOYSAL, M. Orhan (2002), Eski Türk Edebiyatı Metinleri, Ankara: MEB Yayınları.
 • SUBHÎ-ZÂDE FEYZÎ (1999), Hamse, Hazırlayan: Mehmet ARSLAN, Sivas.
 • ŞÜCAÜDDİN NİYAZİ (1994), Mansûr-nâme: Hallac-ı Mansur'un Manzum Menakıbnamesi, Hazırlayan: Mustafa TATÇI, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • SÜLEYMAN ÇELEBİ (1992), Mevlid, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • SUNGUR, Necati (2006), Tacizade Cafer Çelebi Hevesname (İnceleme - Tenkitli Metin), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÂCEDDİN İBRAHİM BİN HIZIR AHMEDÎ (2004), Tevârîh-i mülûk-i âl-i Osmân gazv-i işân bâ-küffâr=History of the kings of the Ottoman lineage and their holy raids against the infidels , Hazırlayan: Kemal SILAY, Cambridge: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medenyetleri Bölümü.
 • TAHİRÜ'L-MEVLEVİ (1994), Edebiyat Lûgati, Hazırlayan: Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU, İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • Tahirü'l-Mevlevî, (Tahir OLGUN) (2008), Şâir Anıtları, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, İstanbul: Çantay Kitap Kırtasiye.
 • Tâhirü'l-Mevlevî, (Tahir OLGUN) (2008), Mesnevi'nin Dibacesi ve İlk 18 Beytin Şerhi, Hazırlayan: Ali GÜZELYÜZ-Mehmet ATALAY-Kadir TURGUT, İstanbul: Dehliz Kitaplar.
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi (1956), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi.
 • TANYERİ, M. Ali (1999), Örnekleriyle Divan Şiirinde Deyimler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TANYERİ, M. Ali (2005), Dîvânlar Üstüne - Eleştiriler, İstanbul: Turkuaz.
 • TANYERİ, M. Ali (2009), Dîvânlar Üstüne 2 - Eleştiriler, İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.
 • TARIKÂHYA, Meliha Ülker (1958), Mevlâna: Fihi Mafih, İstanbul: Maarif Matbaası.
 • TARLAN, Ali Nihad (1966), Ahmed Paşa Divanı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihad (1950), Fuzuli Divanı -Gazel, Musammat, Mukatta' ve Rubâ'î Kısmı- (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), C. I, İstanbul: Üçler Basımevi.
 • TARLAN, Ali Nihad (1936), Divan Edebiyatında Muamma, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihad (1945), Hayalî Bey Dîvânı, İstanbul: Bürhaneddin Erenler Matbaası.
 • TARLAN, Ali Nihat (1963), Necati Beg Dîvânı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihad (1942), Şeyhi Divanı Tarama Sözlüğü ve Nüsha Farkları (Dîvân-ı Şeyhî), İstanbul: Maarif Matbaası.
 • TARLAN, Ali Nihad (1970), Zatî Divanı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihad (2001), Fuzüli Divanı Şerhi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihad (1992), Hayâlî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihat (1992), Ahmet Paşa Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TARLAN, Ali Nihat (1992), Hayali Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TAŞ, Hakan (2008), Vusûlî Dîvân (İnceleme- Metin- Çeviri- Açıklamalar- Dizin), Konya: Gençlik Kitabevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.