ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • BİLGİN, Azmi (1998), Terceme-i Pendnâme-i Attâr, İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • BİLKAN, Ali Fuat (2000), Türk Edebiyatında Mu'ammâ, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BİLKAN, Ali Fuat (2002), Hayri-name'ye Göre XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BİLKAN, Ali Fuat (2001), Masal Estetiği, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • BİLKAN, Ali Fuat (1998), Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BİLKAN, Ali Fuat (1997), Nâbî Dîvânı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • BİLKAN, Ali Fuat (1998), Râmi Mehmed Pâşâ Dîvânı, İstanbul: Fatih Üniversitesi Yayınları.
 • BİLKAN, Ali Fuat (1998), Nabi: Hikmet, Şair, Tarih, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BİLKAN, Ali Fuat - Ömer ÇAKIR (2004), Harp Mecmuası, İstanbul: Kaynak Kitaplığı.
 • BİLKAN, Ali Fuat (2003), Saib-i Tebrizi'den Hikmet Damlaları, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • BİRGİLİ MUHAMMED EFENDİ (2000), Vasiyyet-name: Dil İncelemesi, Metin, Sözlük, Ekler İndeksi ve Tıpkıbasım, Hazırlayan: Musa DUMAN, İstanbul: R Yayınları.
 • BİRRÎ MEHMED DEDE (2004), Bülbüliyye, Hazırlayan: Adnan ÇAĞLI-Vicdan ÖZDİNGİŞ, İzmir: Akademi Kitabevi.
 • BOZDAĞ, İsmet (1995), Divan Edebiyatında Aşk ve Çapkınlık, İstanbul: Emre Yayınları.
 • BOZTEPE, Halîl Nihad (1924), Nedîm Dîvânı, İstanbul: İkdam Matbaası.
 • BURSALI İSMAİL BELİĞ (1998), Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdirân, Hazırlayan: Abdulkerim ABDULKADİROĞLU, Ankara.
 • BURSALI MEHMED TAHİR - Ahmed Remzi AKYÜREK (2000), Osmanlı Müellifleri Miftâhü'l-kütüb ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi, Hazırlayan: Cemal KURNAZ-Mustafa TATCI, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım.
 • BURSEVÎ, İsmail Hakkı (2000), Bitmedik Ot Dibinde Doğmadıcak Bir Göcen: Şerh-i Nazm-ı Ahmed, Hazırlayan: Cemal KURNAZ-Mustafa TATÇI, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BURSEVÎ, İsmail Hakkı (2000), Ferahu'r-rûh: Muhammediyye Şerhi, Hazırlayan: Mustafa UTKU, Bursa: Uludağ Yayınları.
 • BURSEVÎ, İsmail Hakkı (1999), Kitâbü'l-envâr: Tasavvufî Meseleler, Çeviren: Naim AVAN, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • BURSEVÎ, İsmail Hakkı (2004), Rûhü'l-Mesnevî: Mesnevi Şerhi, Hazırlayan: İsmail GÜLEÇ, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • BURSEVÎ, İsmail Hakkı (2000), Üç Tuhfe: Seyr-i Sülûk, Hazırlayan: M. Ali AKIDİL-Şeyda ÖZTÜRK, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • BÜYÜKKARCI, Fatma (1995), Firdevsî-i Tavîl ve Da'vet-nâme'si, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • ÇAĞLAYAN, Bünyamin (2006), Baharzade Feride Hanım Divanı, Ankara: Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Merkezi.
 • ÇÂKERÎ (2013), Yûsuf u Züleyhâ, Hazırlayan: Ayşe Yıldız, Ankara: Hitabevi.
 • ÇALDAK, Süleyman (2004), Rûz-nâmeci-zâde Şinâsî Dîvânı: Metin-Dizin, İstanbul: Aktüel-Alfa Yayınları.
 • ÇALDAK, Süleyman (2004), Sâbir Pârsâ'nın Gül ü Nevrûz Mesnevîsi: İnceleme-Metin, Malatya: Özserhat Yayınevi.
 • ÇALDAK, Süleyman (2004), Nergisî ve Nihâlistân'ı: İnceleme-Metin, Malatya: Özserhat Yayıncılık.
 • ÇALIŞKAN, Adem (1992), Fuzûlî'nin Su Kasidesi ve Şerhi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • ÇALKA, Mehmet Sait (2015), Divan Şiirinde Rubâî, İstanbul: Kriter Yayınları.
 • CÂMÎ, Nureddin Abdurrahman İbni Ahmed-i (2003), Beşinci Taht:Yûsuf ve Züleyhâ: The Fifth Throne: Yûsuf ü Züleyhâ, Çeviren: Ali Nihat TARLAN, Hazırlayan: Günay KUT, Cambridge Mss.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • CANIM, Rıdvan (1998), Şehir ve İnsan: Şehir İzlenimleri, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • CANIM, Rıdvan (1995), Edirne Şairleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CANIM, Rıdvan - H. Ali KASIR (1996), Edebiyat Dersleri, İstanbul: Denge Yayınları.
 • CANIM, Rıdvan (1995), Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı, Editör: Etem ÇALIK, İstanbul: Yedi İklim Yayınları.
 • CANIM, Rıdvan (1993), Değişen Dünya ve Öğretmen, Editör: Remzi Yavaş KINCAL, Erzurum.
 • CANIM, Rıdvan (1999), Yağmur Şarkıları: Şiir, Erzurum: Taş Medrese Yayınları.
 • CANIM, Rıdvan (1999), Türk Edebiyatında Sâkînâmeleri ve İşretnâme, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CANPEK, Muhammed Şemseddin (1990), Divan-ı Hadikatü'l-meânî=Külliyât-ı Şemsî, Hazırlayan: Orhan BİLGİN, İstanbul.
 • CAVALLI, Marino de (2007), Der-Medh-i Piri: Yaşlılığa Övgü İnceleme - Metin - Dizin ve Tıpkıbasım, Çeviren: Murad BEG, Hazırlayan: Mehmet AYDIN, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (1971), Necati Bey Divanı-Seçmeler, İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (1977), Yahya-Dîvan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet - M. Ali TANYERİ (1981), Hayretî-Divan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (1979), Yahyâ Bey, Yusuf ve Zelihâ, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (1998), Divanlar Arasında, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Ali (2004), Kıyafetnameler, Ankara.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (2001), Necati Bey Divanı'nın Tahlili , İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmet (2001), Bâkî ve Divânından Örnekler, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Ali (2004), Kıyafet-nameler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇAVUŞOĞLU, Mehmed (1977), Yahyâ Bey Dîvânı, İst. Ün. Ed. Fak.: _________.
 • ÇAYLIOĞLU, Abdullah (1999), Niyâzî-i Mısrî Şerhleri, İstanbul: İnsan Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.