ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • AKAR, Metin (1987), Türk Edebiyatında Manzum Mi'rac-nâmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • AKAR, Metin (1999), Veled Çelebi İzbudak: Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Fikirleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKAR, Metin (1992), Doğumunun 750. Yılında Mektuplarla Yunus Emre, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • AKAR, Metin (1994), Su Kasidesi Şerhi, Ankara: TDV Yayınları.
 • AKAR, Metin - Sabahat DENİZ-Fahrunnisa BİLECİK (1994), Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı, İstanbul: Yesevî Yayıncılık.
 • AKARSU, Kâmil (1993), Rumelili Za'îfî: Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanı'ndan Seçmeler, Ankara: MEB yayınları.
 • AKIDİL, Mehmet Ali (2000), İsmail Hakkı Bursevi: Hayatı, Eserleri ve Tuhfe-i Ömeriyyesi, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Âkifzâde Abdurrahman Efendi, Amasyalı (1998), Kitabü'l-mecmu' fi'l-meşhudi ve'l-mesmu'=Görüp, Duyduğum Bilginler Biyografisi, Çeviren: Hikmet ÖZDEMİR, istanbul: İçtimai Hizmetlei Vakfı Yayınları.
 • AKKAYA, Hüseyin (1995), Nevres-i Kadîm ve Türkçe Dîvân'ı: İnceleme, Tenkidli Metin ve Tıpkıbasım, Cambridge,Mss.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • AKKAYA, Hüseyin (1997), Osmanlı Türk Edebiyatında Süleyman Peygamber ve Şemseddin Sivâsî'nin Süleymâniyyesi, Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • AKKAYA, Mehmet (1995), Şemsî Paşa: Hayatı, Sanatı ve Divânı'ndan Seçmeler, Balıkesir: Alem Yayınevi.
 • AKKUŞ, Mehmet (1998), Abdullah Salâhaddîn-i Uşşakî (Salâhî)'nin Hayatı ve Eserleri, İstanbul: MEB Yayınları.
 • AKKUŞ, Metin (2000), Osmanlı Edebiyatı Araştırmaları: Makaleler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • AKKUŞ, Metin (2000), Divan Edebiyatında İnsan I: Dini Kişilikler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • AKKUŞ, Metin (1999), Eski Türk Edebiyatı Nesir Ders Notları, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • AKKUŞ, Metin (1995), Nef'i Divanı'nda Tipler ve Kişilikler, Erzurum: Atatük Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • AKKUŞ, Metin (1998), Hicvin Ankaları: Nefi ve Sihâm-ı Kazâ: İnceleme, Karşılaştırmalı Seçme Metinler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKKUŞ, Muzaffer (2001), Seyyid Nigârî Dîvânı, Niğde: Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • AKKUŞ, Muzaffer (2002), Elvân-ı Şirâzî'nin Gülşen-i Râz'ı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKKUŞ, Metin (1993), Nef'î Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2003), Gelibolulu Mustafa Âlî Tuhfetü'l-uşşâk, İstanbul: MEB Yayınları.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2004), Kefeli Hüseyin Râz-nâme, Harvard: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2006), Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Divanları (Divan-I), Harvard: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2006), Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Divanları (Divan-II), Harvard: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2006), Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Divanları (Divan-III), Harvard: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2006), Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir takipçisi: Üsküplü Atâ Tuhfetü'l-uşşâk, Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2006), Kastamonu Jurnal Defteri II, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 • AKSOYAK, İ. Hakkı (2007), Gelibolulu Mustafa Âlî: Menşeü'l-inşâ, Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • AKYÜZ, Kenan (1995), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • AKYÜZ, Kenan - Süheyl BEKEN (2000), Fuzûlî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALİ EMÎRÎ EFENDİ (2003), Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid, Hazırlayan: Galip GÜNER-Nurhan GÜNER, Ankara.
 • ALICI, Lütfi (2001), İsmail Hakkı Toprak Efendi: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, Ankara: Es-Seyyid Hulusi Efendi Vakfı Yayınları.
 • ALİYEV, Sabir (1993), Hadikatü's-süeda (Şiirler)-Fuzûlî, Beng ü Bade, Bakü.
 • ALİYEV, Rahim (2006), Nesimi ve Klassik Dini Üslub, Baku: Nafta-pres neşruyyati.
 • ALKAN, Erdoğan (1995), Yunus Emre, İstanbul: E Yayınları.
 • ALPARSLAN, Ali (1988), Şeyh Gâlib, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ALPARSLAN, Ali (1977), Kadı Burhaneddin Dîvânı'ndan Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ALPARSLAN, Ali (1996), Abdülbaki Gölpınarlı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ALPAY TEKİN, Gönül (1991), Feyzî Çelebi, Şem' ü Pervâne, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (2005), Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALTAR, C. Memduh (1981), Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ALTIN, Kudret (1998), Mustafa Mucîb-Tezkire-i Mucîb, Ankara.
 • ALTINOK, Baki Yaşar (2006), Turâbî Dîvânı - Yanbolulu Ali Turâbî Baba, İstanbul: Horasan.
 • ALTINOK, Baki Yaşa (2013), Sıdkî Baba Dîvânı, Ankara: Sistem Ofset.
 • ALTINZİNCİR, Hasan - İbrahim KAYA (2000), Hâfız Ali Efendi İlmi Eserler Kütüphanesi Kataloğu, Kahramanmaraş.
 • ALTUN, Kudret (1997), Tezkire-i Mucîb: İnceleme, Tenkidli Metin, Dizin, Sözlük, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ALTUN, Kudret (1997), Gelibolulu Mustafa Âlî ve Dîvânı=Vâridâtü'l-enîka, Niğde: Özlem Kitapevi.
 • ANDREWS, W. G. - Mustafa KALPAKLI (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, Osmanlı Gazelinde Anlam ve Gelenek, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ANETSHOFER, Helga - Hakan KARATEKE (2001), Traktat über die Derwisch-mütsen (Risâle-i Tâciyye) des Müstaqîm-zâde Süleymân Sa'deddîn, Leiden,Boston,Köln: Brill.
 • ANKARAVÎ, İsmail-i (1996), Minhâcu'l-fukarâ=Fakirlerin Yolu, Hazırlayan: Saadettin EKİCİ, İstanbul: İnsan Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.