ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • KÖKTEKİN, Kazim (2007), Varka ve Gulsah, Ankara: TDK Yayınları.
 • KÖKTEKİN, Kazım (2000), Seyyid Ahmed Mirza, Taaşşukname (İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkıbasım), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Yayınları.
 • KOLCU, Hasan (2007), Hece - Aruz Tartışmaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KOMİSYON (1996), An Anthology of Turkish Literature, Bloomington,Indiana: Indiana University and Turkish Ministry of Culture.
 • KOMİSYON (2013), Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış: Eski Türk Edebiyatı, Editör: M. Kayahan ÖZGÜL, İstanbul: Kurgan Edebiyat.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (1991), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (1934), Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Resimli Ay Matbaası.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (1928), Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Dîvân-ı Türkî-i Basît XVI’ncı Asır Şâirlerinden "Edirneli Nazmî"nin Eseri, İstanbul: Devlet Matbaası.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2006), Divan Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2004), Edebiyat Araştırmaları 1, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2004), Edebiyat Araştırmaları 2, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • KORTANTAMER, Tunca (1999), Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KUDRET, Cevdet (2003), Fuzuli, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • KÜLEKÇİ, Numan (2005), Divan Edebiyatından Seçmeler (XII. XIX. Yüzyıl), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KURGAN, Şükrü (1943), İzahlı Eski Metinler Antolojisi, Ankara: Maarif Matbaası.
 • KÜRKÇÜOGLU, Kemal Edib (1973), Seyyid Nesimi Divanı'ndan Seçmeler, İstanbul: MEB Yayınları.
 • KURNAZ, Cemal (1997), Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KURNAZ, Cemal - Mustafa TATÇI (2000), Giritli Salacıoğlu Mustafa Celveti Divan, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KURNAZ, Cemal (1990), Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KURNAZ, Cemal - Musfata TATÇI (1998), Ümmi Sinan Hayatı ve Şiirleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kurtoğlu, Orhan (2012), Bosnalı Âsım Dîvânı (İnceleme - Tenkitli Metin), Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • KURTOĞLU, Orhan (2016), Zâtî Dîvânı - Gazeller Dışında Şiirler, Ankara: Sonçağ Yayıncılık.
 • KUTLAR, Fatma Sabiha (2004), Arpaeminî-zâde Mustafa: Dîvân, Ankara.
 • KUYUMCU, Fehmi (1982), Kuddûsî Divânı, Ankara.
 • KUZUBAŞ, Muhammet - 0 (2005), Nev'izâde Atâyî'nin Nefhatü'-Ezhâr Mesnevisi, Samsun: Deniz Kültür.
 • KUZUBAŞ, Muhammet - 0 (2005), Mahzen-i Esrâr ile Nefhatü'l-Ezhâr Mukayesesi, Samsun: Deniz Kültür.
 • KUZUBAŞ, Muhammet (2009), Divan-ı Günahkar, İstanbul: Etüt Yayınları.
 • KUZUBAŞ, Muhammet (2010), Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ, Oflu Bilâl Efendi, İstanbul: Karadeniz Dergisi Yayınları.
 • KUZUBAŞ, Muhammet (2009), Sâkînâme, Nev'i-zâde Atâyî, İstanbul: Etüt Yayınları.
 • LAMİİ ÇELEBİ (2001), Bir Bursa Efsanesi, Hazırlayan: Sadettin EĞRİ, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • LÂMİÎ ÇELEBİ (2013), Salaman ve Absal, Hazırlayan: Erdoğan ULUDAĞ, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1969), Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi, Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1943), Divan Edebiyatı - Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul: Burhaneddin Matbaası.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1962), Ümmet Çağı Türk Edebiyatı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1939), Edebiyat Tarihi Dersleri -Tanzimata Kadar- C. I, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
 • LOKMANÎ DEDE (2001), Menakıb-ı Mevlana, Hazırlayan: Halil ERSOYLU, Ankara: TDK Yayınları.
 • MACİT, Muhsin - Filiz KILIÇ (1995), Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri, Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • MACİT, Muhsin (1996), Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MACİT, Muhsin (1996), Gelenekten Geleceğe, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MACİT, Muhsin (1997), Nedim Divanı, Hazırlayan: Muhsin Macit, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MACİT, Muhsin (2001), Erzurumlu Zihnî Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • MAHMUD PAŞA (2002), Adni Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MANSUROĞLU, Mecdut (1956), Ahmed Fakih, Çarhname, İstanbul: Pulhan Matbaası.
 • MAZIOĞLU, Hasibe (1974), Ahmed Fakih, Kitâbu Evsâfı Mesâcidi'ş-Şerîfe, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • MAZIOĞLU, Hasibe (1956), Fuzûlî-Hafız, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • MAZIOĞLU, Hasibe (1957), Nedim'in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik, Ankara: İş Bankası Kültür Cep Kitapları.
 • MAZIOĞLU, Hasibe (1997), Fuzuli Üzerine Makaleler, Ankara: TDK Yayınları.
 • MECDİDDİN İSA AKHİSARî (1999), Esma-i Hüsna Şerhi, Hazırlayan: Numan KÜLEKÇİ, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MEHMED ALİ ÇELEBİ (RIZÂYÎ) (2005), Dîvân (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Hazırlayan: Mustafa Demirel, İstanbul: Çağrı yayınları.
 • MEHMED SAİD HALET EFENDİ (2005), Ziynetü'l-Mecalis, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, Erzurum: Aktif Yayınevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.