ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • AYNÎ (2003), Sâkînâme, Hazırlayan: Mehmet ARSLAN, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • AYNUR, Hatice - Hakan KARATEKE (1995), III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.
 • AYNUR, Hatice (1995), Saliha Sultan'ın Düğününü Anlatan Surnâmeler: 1834, İnceleme, ve Tenkidli Metin ve Tıpkıbasım= The Wedding Ceremony of Sâlihâ Sultân: 1834, Textual Analysis, Critical Edition and Facsilime, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • AYNUR, Hatice (1999), 15. YY. Şairi Çâkerî ve Dîvânı, İstanbul.
 • AYNUR, Hatice - Müjgan ÇAKIR-vd. (2013), Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VIII: Kasideye Medhiye Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, İstanbul: Klasik Yayınevi.
 • AYPAY, İrfan (1998), Lâle Devri Şairi İzzet Ali Paşa: Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Divan: Tenkidli Metin, Nigâr-nâme: Tenkidli Metin, İstanbul.
 • AYTAŞ, Gıyasettin (2001), Arnavutluk Devşet Arşivleri Osmanlı Yazmaları Kataloğu=Katalogu i doreshkrimeve Osmane ne Arkivat i Shqiperise=Ottoman Manuscripts catalog of Albanian State Archives, Hazırlayan: Gıyasettin AYTAŞ, Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi.
 • AYVANSARAYÎ, Hafız Hüseyin (2000), The Garden of the Mosques: Hafız Hüseyin al-Ayvansarayî's to the muslım monuments of the Ottoman İstanbul, Leiden, Boston, Köln: Brill.
 • AYVAZOĞLU, Beşir (1999), Kuğunun Son Şarkısı, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • AYVAZOĞLU, Beşir (2003), Ateş Çiçek: Lâle, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.
 • AZİZ ALİ EFENDİ (1999), Muhayyelat-ı Aziz Efendi, Hazırlayan: Hüseyin ALACALI, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AZİZ ALİ EFENDİ (1990), Muhayyelat-ı Aziz Efendi, Hazırlayan: Ahmet KABAKLI, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BÂBÜR (2001), Risâle-i Vâlidiyye Tercümesi, Hazırlayan: Ali Fuat BİLKAN, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • BÂBÜR, Zahirüddin Muhammed b. Ömer (1995), Bâbür Dîvânı: Gramer-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, Hazırlayan: Bilal YÜCE, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • BABÜR MİRZA (1993), Bâburnâme: Chatay Turkish Text with Abdul-Rahim Khankhanan's Persian Translation Turkish Transcription, Persian Edition and English Translation, along with Maps, Charts. , Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • BABÜR MİRZA (2004), Mübeyyen der Fıkh: Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Hazırlayan: Tanju Oral SEYHAN, İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • BADİ, Ahmed (2004), Armağan -Divan Şiirinde Atasözleri ve Deyimler-, Hazırlayan: Süreyya Ali BEYZADEOĞLU-Müberra GÜRGENDERELİ-Fatih GÜNAY, Harvard: The Department of Near Eastern Languages & Civilizations Harvard University.
 • BÂKÎ (1994), Dîvân: Tenkitli Basım, Hazırlayan: Sabahattin KÜÇÜK, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.
 • BAKIRCI, Selami (2003), Mevlid: Doğuşu ve Gelişmesi, Erzurum: Akademik Araştırmalar Yayınları.
 • BAKIRCIOĞLU, N. Ziya (2004), Şah Beyitler, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • BALDIRZÂDE SELÎSÎ ŞEYH MEHMED (2000), Ravza-i Evliya, Hazırlayan: Mefail HIZLI-Murat YURTSEVER, Bursa: Arasta Yayınları.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı (1996), Tâlim ve Terbiyede İnkılâp, Hazırlayan: Rıdvan CANIM-Remzi Yavaş KINCAL, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • BANARLI, Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları.
 • BANARLI, Nihat Sami (1944), Edebi Bilgiler, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • BATIİSLAM, Hanife Dilek (2003), Hasbıhâl-i Sâfî, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • BATUR, Atilla - Cevdet DADAŞ (2002), Osmanlı Arşivi Belgelerinde Kütahya, Kütahya: Kütahya Belediyesi Yayınları.
 • BATUR, Atilla - Cevdet DADAŞ-İsmail YÜCEDAĞ (2002), Osmanlı Arşivi Belgelerinde Kütahya Vakıfları, Kütahya: Ekspres Matbaası.
 • BATUR, Atilla - Cevdet DADAŞ-Zekai METE (2002), Osmanlı Arşivi Belgelerinde Kütahya'da Sosyal Hayat, Kütahya: Ekspres Matbaası.
 • BAYKAL, Kâzım (1999), Süleyman Çelebi ve Mevlid, Hazırlayan: Kadir ATLANSOY, Bursa: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayınları.
 • BAYRAKTUTAN, Lütfi (1998), Edebi Sanatlar: Açıklamalar ve Örnekler, Balıkesir: Akademi Yayınları.
 • BAYRAKTUTAN, Lütfi (1990), Şeyhülislam Yahya: Hayatı, Edebi Kişiliği, Sanatı, Eserleri ve Divanı'ndan Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • BAYSUN, M. Cavid (1946), Cem Sultan-Hayatı ve Şiirleri, İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
 • BEKAYÎ (2003), Mensur Süheyl ü Nevbahar: İnceleme-Metin-Sözlük , Hazırlayan: Selami ECE, Ankara: Aktif Yayınevi.
 • BEKEN, Süheyl (2000), Fuzuli Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BEKİROĞLU, Nazan (1998), Şâir Nigâr Hanım, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BELVİRANLI, Ali Kemal (1965), Aruz ve Ahenk, İstanbul: Selçuk Yayınları.
 • BEYÂNİ (1997), Tezkiretü'ş-şuarâ, Hazırlayan: İbrahim KUTLUK, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.
 • BEYRELİ, Latif - Zuhal KÜLTÜRAL (1999), Şerîfî Şehnâme Çevirisi I. Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • BEYRELİ, Latif - Zuhal KÜLTÜRAL (1999), Şerîfî Şehnâme Çevirisi II. Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • BEYRELİ, Latif - Zuhal KÜLTÜRAL (1999), Şerîfî Şehnâme Çevirisi III. Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • BEYRELİ, Latif - Zuhal KÜLTÜRAL (1999), Şerîfî Şehnâme Çevirisi IV. Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • BEYRELİ, Latif - Zühal KÜLTÜRAL (1999), Şerîfî Şehnâme Çevirisi (4 cilt), Ankara: TDK Yayınları.
 • BEYZÂDEOĞLU, Süreyya A. (2000), Sünbülzâde Vehbî, İstanbul: Şûle Yayınları.
 • BEYZÂDEOĞLU, Süreyya A. (1994), Lutfiyye-i Vehbi, İstanbul: Bedir Yayınevi.
 • BEZİRCİ, Asım (1968), Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: May Yayınları.
 • BİLGEGİL, M. Kaya (1980), Yakınçağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, Erzurum.
 • BİLGİN, Azmi (2000), Ümmî Sinan Divanı: İnceleme-Metin, İstanbul: MEB Yayınları.
 • BİLGİN, Azmi (2000), Yunus Emre, İstanbul: Şule Yayınları.
 • BİLGİN, Azmi (1996), Nazmü'l-hilâfiyyât Tercümesi: Giriş-Dil Özellikleri-Metin-İndeks, Ankara: TDK Yayınları.
 • BİLGİN, Orhan (1992), Merzifonlu İki Şâir: Sabrî-Hıfzî , İstanbul: Enderun Kitabevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.