ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÇEÇEN, Halil (2006), Niyazı-i Mısri'nin Hatıraları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • CELÂLÜDDİN HIZIR (1990), Müntehab-ı Şifa: Giriş-Metin-Sözlük, Hazırlayan: Zafer ÖNLER, Ankara, İstanbul: TDK Yayınları, Simurg Yayınları.
 • ÇELEBİ, Asaf Hâlet (1944), Mevlâna'nın Rubaileri, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
 • ÇELEBİ, Asaf Hâlet (1967), Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, Mesnevi-i Şerif 'Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzum Nahifi Tercümesi, İstanbul: Nurettin Uycan Matbaası.
 • ÇELEBİ, Abdülvasi (1996), Halilname, Hazırlayan: Ayhan GÜLDAŞ, Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1988), Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1944), Kanuni Sultan Süleyman Devri Edebiyatı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1996), Muhammediye, İstanbul: MEB Yayınları.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1998), Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: MEB Yayınları.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1999), Türk Edebiyatı'nda Mesnevi: XV. yy'a kadar, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • ÇELEBİOĞLU, Âmil (1995), Ramazan-nâme, İstanbul: MEB Yayınları.
 • ÇELTİK, Halil (1998), Ömer Ferit Kam ve Âsâr-ı Edebiye Tedkikatı , Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • CEM SULTAN (1997), Cemşid ü Hurşid: İnceleme-Metin, Hazırlayan: Münevver MERİÇ OKUR, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • CENGİZ, Halil Erdoğan (1967), Açıklamalı-Notlu Divan Şiiri Antolojisi, Ankara: Başnur Matbaası.
 • CENGİZ, Halil Erdoğan (1972), Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • CENGİZ, Halil Erdoğan (1996), Rahmî-i Harputî Divanı, Editör: Gönül Hatay EREN, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ÇETİN, İsmet (2002), Tursun Fakih: Hayatı-Edebî Şahsiyeti-Mesnevîleri, Ankara.
 • ÇETİN, Nurullah (2004), Yeni Türk Şiirinin Yusuf ile Züleyha Hikâyesi Duyarlığı, Ankara: Hece Yayınları.
 • ÇETİN, İsmet (2010), Fahimi - Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı, Sivas: Sivas Valiliği.
 • ÇETİŞLİ, İsmail - Elif ÇETİŞLİ (2013), Şairin Diliyle Hz. Peygamber (1860-2011), Denizli: Denizli Belediyesi.
 • CEVHER, Hakan (2003), Ali Ufkî ve Mecmua-i Saz u Söz, İzmir.
 • CEYHAN, Adem (1997), Bedr-i Dilşad'ın Murat-nâme'si, İstanbul: MEB Yayınları.
 • CEYLAN, Ömür (2003), Asaf Divanı Hanedanda Bir Asi: Damad Mahmud Celaleddin Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CEYLAN, Ömür (2000), Tasavvufî Şiir Şerhleri, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • CEYLAN, Ömür (2003), Kuş Cenneti Şiirimiz: Klasik Türk Şiirinde Kuşlar , İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • CEYLAN, Ömür (2003), Hânedan'da Bir Âsî: Âsaf, Dâmâd Mahmûd Celâleddin Paşa, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇİFTÇİ, Hasan (2002), Klâsik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ÇİFTÇİ, Cemil (1997), Maktul Şairler, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • CİNÂNÎ (1990), Cilâü'l- kulûb: Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • CIOPINSKI, Jan B. (1997), Swiat Dawnej Literatury Tureckiej-Zarys=[Eski Türk Edebiyatı Dünyası], Krakow: Ksiçggarnia Akademicka.
 • ÇIPAN, Mustafa (1999), Güfte İncelemesi: Notalar, Güfteler, Şekil Özellikleri, Açıklamalar, Edebiyat ve Mûsikî Bilgileri, Konya: Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı.
 • ÇIPAN, Mustafa (2002), Dîvâne Mehmed Çelebi: Afyon Mevlevîhânesi Şeyhi, Konya: Konya İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.
 • ÇIPAN, Mustafa (2003), Koyunoğlu Müzesinde Kırk Hadis Mecmuası, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • ÇIPAN, Mustafa (2003), Fasih Divenı: İnceleme-Tenkidli Metin, İstanbul: MEB Yayınları.
 • ÇIPAN, MUstafa (2003), Fasih Divanı, İstanbul: MEB Yayınevi.
 • ÇÖĞENLİ, M. Sadi - Yakup ŞAFAK-Recep TOPARLI (1991), Arapça Farsça Türkçe Örnekleriyle Edebî Sanatlar: Bedi, Erzurum.
 • COŞKUN, Menderes (2007), Klasik Türk Şiirinde Edebi Tenkit: Şairin Şaire Bakışı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • COŞKUN, Ali Osman (2001), Abdülahad Nûrî Dîvânı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • COŞKUN, Ali Osman (1997), Simkeşzâde Feyzî'nin Mesnevîleri: İnceleme-Metin-Sözlük, Samsun.
 • COŞKUN, Menderes (2002), Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî'nin Tuhfetü'l-harameyn'i, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • COŞKUN, Menderes (2002), Manzum Bir Şairleri Tezkiresi: Hasîb'in Silkü'l-Le'âl-i Âl-i Osmân'ınındaki Şair Biyografileri, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • CUMBUR, Müjgan (1990), Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan'ın Makalelerinden Seçmeler, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • DANKOFF, Robert (2004), Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü: Seyahatname'deki Eskicil, Yöresel, Yabancı Kelimeler, Deyimler, Çeviren: Semih TEZCAN, İstanbul.
 • DANKOFF, Robert (1990), Evliya Çelebi in Bitlis, Leiden: Brill.
 • DANKOFF, Robert (1991), The Intimate Life of an Ottoman Statesman: Melek Ahmed Paşa (1588-1662), as Portrayed in Evliya Çelebi's Book of Travels (Seyahat-name), New York: State University of New York Press.
 • DANKOFF, Robert - Klaus KREISER (1992), A Guide to the Seyahat-name of Evliya Çelebi, Wiesbaden: Harrossowitz Verlag.
 • DANKOFF, Robert (2004), An Ottoman Mentality: The World of Evliya Çelebi, Leiden: Brill.
 • DANKOFF, Robert - Turgut KUT-J. J. S. WEITENBERG (1996), The Versified Armenian-Turkish Glossary by Kalayi, ca.1800, Cleveland: State University.
 • DANKOFF, Robert - Robert ELSIE (2000), Evliya Çelebi in Albania and Adjacent Regions: Kosova, Montenegro, Ohrid, Leiden: Brill.
 • DARENDEVİ, Hulusi Ateş (1997), Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî, Hazırlayan: Muhsin KALKIŞIM-Lütfi ALICI-Ahmet YENİKALE, Ankara: Es-Seyyid Osman Hulisi Efendi Vakfı Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.