ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • MENGİ, Mine (2000), Divan Şiiri Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MENGİ, Mine (1997), Eski Türk Edebiyatı Tarihi: Edebiyat Tarihi - Metinler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MENGİ, Mine (2010), Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MERDAN, Bayram (1972), Harimî (Şehzade Korkud) Divançe, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • MERMER, Ahmet (1991), Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı'nın Tenkidli Metni, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • MERMER, Ahmet (1997), Karamanlı Aynî ve Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MERMER, Ahmet (2002), Vecdî ve Divançesi, Ankara: MEB Yayınları.
 • MERMER, Ahmet (2004), Kütahyalı Rahimi ve Divanı, İstanbul: Kitapsarayı.
 • MERMER, Ahmet - Neslihan KOÇ KESKİN (2005), Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MERMER, Ahmet (2006), Türk-i Basit ve Aydınlı Visali'nin Şiirleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MERMER, Kenan (2011), Mustafa Maʿnevî`nin Hayatı ve Divanı, Bursa: Emin Yayınları.
 • MEVLANA (2007), Mesnevî-i Şerîf, Çeviren: Süleyman Nahîfî, Hazırlayan: Âmil ÇELEBİOĞLU, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • MİRZA CAHANŞAN HAKİKÎ (2001), Divan (Türkce-Farsca), Hazırlayan: Firuz REFAHİ ALEMDARİ, Tahran: Firuzan.
 • MİRZA SEYYİD AHMED (2000), Taaşşuknâme: İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkı Basım, Hazırlayan: Kâzım KÖKTEKİN, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
 • MİYASOĞLU, Mustafa (1993), Asaf Halet Çelebi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MOLLA CAMİ (2002), Baharistan: Molla Cami, Çeviren: Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MUALLİM NACİ (2000), Osmanlı Şairleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MUALLİM NACİ (2008), Sânihatü'l-Acem Hâfız-ı Şîrâzî ve Kelîm-i Kâşânî'den Darbımesel ve Hikmetler, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, İstanbul: Çantay Kitap Kırtasiye.
 • MUALLİM NACİ (2009), Tercüme Eserler: Hurde-furûş / Sâib'de Söz / Sânihâtü'l-Acem / Hikemü'r-Rifâî / Mütercem / Ubeydiyye / Numûne-i Suhan, Hazırlayan: Mehmet ATALAY-Mehmet YAVUZ, İstanbul: Çantay Kitap Kırtasiye.
 • MÜCTEHİD-ZÂDE MEHMED AKA (1992), Tezkiretü'ş-şu'arâ, Riyâzü'l-âşıkîn, Hazırlayan: Sadi ÇÖĞENLİ-Recep TOPARLI, Erzurum.
 • MUSALI, Vüsale (2007), 15.-17. Asır Türk Tezkireciliği, Editör: Azade MUSAYEVA, Bakü Azerbaycan: Nurlan.
 • MUSALI, Vüsale (2009), Osmanlı tezkirelerinde Azerbaycan Şairleri, Editör: Azade MUSAYEVA, Bakü Azerbaycan: Nurlan.
 • MUSTAFA RUMÎ EFENDİ (1998), Dîvân, Hazırlayan: Abdulkerim ABDULKADİROĞLU-Mustafa TATCI, Ankara.
 • MUTAKİ, Hüseyin (2002), Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattı Türkî: Kitâbhâne-i Bozörk Hazreti Ayetullâh el-Uzmâ Mar'aşî Necefî, Gencîne-i Cihânî Mahtûtât-ı Islâmî= Ayat-Allah el-Uzma Maraşi Nacafi Büyükü Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu= Catalogue of The Turkish Manuscripts in the Great Library of Ayatollah al-Uzma Marashi Najafi in Qom, Hazırlayan: S. M. MARAŞİ, Kum.
 • NEV'İZÂDE ATAYÎ (1999), Sohbetü'l-Ebkâr, Hazırlayan: Muhammet YELTEN, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 • OKAY, Orhan - Hüseyin AYAN (1975), Şeyh Galib: Hüsn ü Aşk, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
 • OKTAY, Ahmet (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • OKUYUCU, Cihan (1994), Cinânî (Hayatı - Eserleri - Divanının Tenkidli Metni), Ankara: TDK Yayınları.
 • OKUYUCU, Cihan (1995), Bahrü'l Kemâl: Transkribe Metin, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • OKUYUCU, Cihan (2006), Gazel Bahçesi, Editör: Kalender YILDIZ, İzmir: Sütun Yayınları.
 • OLGUN, Tahir (1995), Edebi Mektuplar Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Tahir Olgun (Tahiru'l Mevlevi), Hazırlayan: Cemal KURNAZ, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • OLGUN, Tahir (2008), Mir'at-ı Hazret-i Mevlânâ, Hazırlayan: Mehmed Veysî DÖRTBUDAK, Konya: Rumi Yayınları.
 • OLGUN, Tahir (2005), Tâhirü'l-Mevlevî'nin Türkçe ve Farsça Divanları, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, Erzurum.
 • OLGUN, Tahirü'l-Mevlevî (2008), Şair Ali İffet Merhum Hakkında Hatıralar, Hazırlayan: Mehmet ATALAY, İstanbul: Çantay Kitap Kırtasiye.
 • ÖLMEZOĞLU, Âli (2002), Ahmed Cevdet Paşa Hayatı ve Eserleri, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • ÖMER FU'ÂDÎ (2007), Türk Edebiyatında Hâb-nâme ve Ömer Fu'âdî'nin Hâbiyye Risâlesi, Hazırlayan: Gencay ZAVOTÇU, Kocaeli: Hazret-i Pîr Şeyh Şa'bân-ı Velî Vakfı Yayınları.
 • ONAN, Necmettin Halil (1940), İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul: Maarif Matbaası.
 • ONAN, Necmettin Halil (1955), Leylâ ile Mecnun, İstanbul: Maarif Matbaası.
 • ONUR, M. Naci (1991), Hamdi: Yusuf u Züleyha, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZÇELİK, Kenan (2008), Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn(İnceleme-Metin-Sözlük), Ankara: A.Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZKAN, Mustafa (2003), Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri: Eski Harfli Metinler, Yeni Harfli Metinler, Sözlük, İstanbul: Çağrı Yayınevi.
 • ÖZKAN, Abdurrahman (2009), Mehekkü'l-İlim ve'l-Ulema (Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler-Tıpkıbasım), Editör: Mustafa Koç, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • ÖZKAN, Abdurrahman (2009), Şirvanlı Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi, Giriş-İnceleme-Metin-Dizin, Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • ÖZMEN, Mehmet (2001), Ahmed-i Da'î Divanı 1-2 Cilt (Metin, Gramer, Tıpkı Basım), Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZSOY, Bekir Sami (2005), Başlangıcından Günümüze Örnekleriyle Türk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Mürsel (2000), Burhân-ı Katı, Çeviren: Âsım Efendi, Hazırlayan: Derya ÖRS, Ankara: TDK Yayınları.
 • PALA, İskender (1995), Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi Divanü'd - Devavin, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • PALA, İskender (1995), Divan Şiiri Antolojisi Dîvânü'd-devâvîn, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • PALA, İskender (1995), Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • PALA, İskender (1999), Güldeste, İstanbul: Akçağ Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.